מושגים בשמיטה

אוצר בית דין

בתוצרת זו של אוצר בית דין יש קדושת שביעית, ויש לנהוג בה בהתאם לדיני הקדושה בפרות שביעית. כל עוד הפירות נמצאים באוצר בית דין, הרי הם כמופקרים,

אין מוציאין פירות שביעית מהארץ לחוצה לארץ

אסור להוציא פירות הקדושים בקדושת שביעית מארץ ישראל לחוצה לארץ. איסור זה הוא מדברי סופרים, ובטעמו נחלקו הראשונים

תוספת שביעית

בזמן שבית במקדש היה קיים, ואפילו מאה וחמישים שנה לאחר חורבנו, נהגו בישראל הלכות “תוספת שביעית” מ”הלכה למשה מסיני”.

גם בימנו ישנם הלכות הנוהגות בענייני שמיטה עוד לפני כניסת השמיטה