הלכות שמיטה

אוצר בית דין

מאז ומתמיד שקדו חכמינו זיכרונם לברכה על תיקון תקנות לטובת הצבור, ובשמיטה טובת הצבור היא שפירות שביעית ירכזו ויחלקו במסגרת “אוצר בית דין”.

איסור הפסד ואופן השימוש בפירות שביעית

הלכות פירות שביעית: אסור להפסיד פירות שביעית. איסור זה מקורו מן התורה, שנאמר: “והייתה שבת הארץ לכם לאכלה”, ודרשו חז”ל: ‘לאכלה’ – ולא להפסד

איסור סחורה ודמי שביעית 

אסור מן התורה לסחור בפירות שביעית, והסוחר בפירות שביעית עובר על לאו הבא מכלל עשה, שנאמר: “והיתה שבת הארץ לכם לאכלה”, ודרשו חז”ל “לאכלה – ולא לסחורה”

איסור ספיחין

איסור ספיחין וטעמו: כל גדולי שדה מן המינים שרגילים לזרעם מידי שנה – והם הנקראים צמחים חד שנתיים, שגדלו וצמחו בשנת השמטה – נקראים “ספיחין”,

ביעור פירות שביעית

חובת ביעור חלה לא רק על מאכל אדם, אלא על כל צמח הקדוש בקדשת שביעית, בין אם הוא מאכל בהמה, ובין אם אינו מאכל בהמה אך ראוי לאכילת חית השדה,

ה. כללי קדושת שביעית

קדושת שביעית חלה על כל יבול הצומח בשנה השביעית אם הוא משמש לאחד מן הצרכים הבאים: אכילה, שתיה, סיכה, הדלקת הנר וצביעה.

הכשרת קרקע סיקולה וניקיונה

הכשרת קרקע סקולה ונקיונה

הלכות נטיעה

הלכות נטיעה פסקי דינים וההגדרות ההלכתיות

הלכות פרוזבול

כשראה הלל הזקן שיש הנמנעים מלהלוות זה לזה, מחשש שכספם לא ייפרע במועדו ויישמט במוצאי שמיטה, עמד והתקין ‘פרוזבול’

הפקר פירות שביעית

הפקר פירות בשמיטה: כל מי שבבעלותו עצי פרי בשדהו או גינתו, מצוה עליו להפקיר את כל יבול השדה או הגנה הראוי למאכל אדם או בהמה – לכל אדם

זיבול, ריסוס והשקייה

א. זיבול ודישון בשמיטה
ב. הוצאת זבל לשדה
ג. ריסוס צמחים בשנת השמיטה
ד. השקיה בשנת השמיטה
ה. השקיה ללא כוונות השקיה
ו. התר “נעבד” בשביעית

שמיטת כספים

שמיטת כספים: כל הלוואה שהגיע זמן פירעונה לפני מוצאי שמיטה – בין אם היא מלווה שבעל פה ובין אם היא מלווה שבשטר, מצוה על המלווה לשמט הלוואה זו.

תרומות ומעשרות בשנת השמיטה

פירות וירקות הקדושים בקדושת שביעית, פטורים מתרומות ומעשרות – משום היותם הפקר. ועל כן, כל שאינם מופקרים, לא נפטרו מתרומות ומעשרות.

א. הלכות ערב שביעית – דיני תוספת שביעית

אם יש תוספת שביעית שכבר מערב שביעית אנו אסורים במלאכה?? הדין והגדרות הדין

ב. גבולות הארץ- המקומות בהם נוהגים הלכות שביעית

מה המקומות שבהם נוהגים שמיטה ומה המקומות שמחוץ לארץ ישראל שהם פטורים משמיטה

ג. מלאכות האסורות והמותרות בשביעית

הקדמה למלאכות המותרות והאסורות בשביעית

הלכות זריעה

הלכות איסור זריעה בשמיטה כולל הגדרות הדין ופיסקי הדינים

הלכות זמירה וגיזום גפן

הלכות זמירה כולל פסקי הדינים וההגדרות ההלכתיות

הלכות חרישה

הלכות חרישה כולל פסקי הדינים וההגדרות ההלכתיות