קדושת שביעית

קדושת שביעית

קדושת שביעית קדושת שביעית בקצרה: מהי קדושת שביעית? כתוב בתורה: “והייתה שבת הארץ לכם לאכלה” (וייקרא כד, ו) מהמילים ‘לכם ו’לאכלה למדנו שיש לנהוג בהגבלות מסוימות בצמחים הגדלים בארץ ישראל,
אוקמי – אברויי

אוקמי – אברויי

אוקמי – אברויי מהותה של מצות שמיטה בא לידי ביטוי בהימנעות ממלאכת שדה והצומח בו – “שדך לא תזרע וכרמך תזמור, את ספיח קצירך לא תקצור ואת ענבי נזירך לא
אבות ותולדות באיסורי שביעית

אבות ותולדות באיסורי שביעית

אבות ותולדות באיסורי שביעית המושגים ‘אבות’ ו’תולדות’ ידועים לנו במלאכת שבת, בנזיקין ובטומאה וטהרה (ראה: בבא קמא ב, א-ב). אולם גם בהלכות שביעית נזקקים אנו למושגים אלו. כאשר – הורו
גבולות הארץ

גבולות הארץ

גבולות הארץ לעניין שמיטה גבולות הארץ בקצרה: הלכות השמיטה נוהגות רק בתוככי גבולות ארץ ישראל ולא בחוץ לארץ. במקומות שנכבשו על ידי היהודים שעלו ממצרים וגם נכבשו על ידי היהודים
הפסד פירות שביעית

הפסד פירות שביעית

הפסד פירות שביעית הפסד פירות שביעית – בקצרה: פרי הקדוש בקדושת שביעית, אסור לשנות את הפרי, כלומר להפכו ממוצק לנוזל, אלא אם כן דרכו בכך. וכן אסור להביאו לידי הפסד,
הנאתו וביעורו שווים

הנאתו וביעורו שווים

הנאתו וביעורו שווים תנאי לתחולת קדושת שביעית: גידולי קרקע שההנאה מהם וכלויים באים בעת ובעונה אחת. מן הפסוק “והייתה שבת הארץ לכם לאכלה” למדו חז”ל, כי קדושת שביעית חלה רק על
היתר מכירה

היתר מכירה

היתר מכירה בשמיטה הפקעת מצוות שביעית משדות ארץ ישראל על ידי מכירתן לנוכרי. מצוות השמיטה היא מן המצוות הקשות לקיום עד אשר דרשו חז”ל את הפסוק ‘גיבורי כח’ על שומרי
דמי שביעית

דמי שביעית

דמי שביעית התמורה שהתקבלה עבור פירות שביעית יש בה קדושת שביעית. המוכר פירות שביעית ומקבל עבורם כסף בין במטבעות בין בשטרות, או מחליפם במאכלים אחרים, בין בדרך המותרת בין בדרך
ברכת וצויתי

ברכת וצויתי

ברכת וצויתי את ברכתי לכם בשנה השישית. ועשת את התבואה לשלש השנים ברכת התורה לשומרי שביעית כהלכה: “וצויתי את ברכתי לכם בשנה השישית. ועשת את התבואה לשלש השנים”. הבטחת התורה
ביעור פירות שביעית

ביעור פירות שביעית

ביעור פירות שביעית ביעור פירות בקצרה: פירות שביעית אין אוכלים מהם אלא כל זמן שאותו [=הסוג] המין מצוי בשדה, שנאמר: “ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול”. כל זמן