פרוזבול

פרוזבול

מהו פרוזבול? מהתורה, השמיטה משמטת את החובות שאחרים חייבים לנו. כשהלל הזקן נשיא ישראל ראה שיש יהודים שנמנעו מלהלוות זה לזה, מחשש שכספם לא יוחזר במועדו ואז הוא יישמט אוטומטית במוצאי השמיטה, ובהתנהגותם
שמיטת כספים

שמיטת כספים

מהי שמיטת כספים? המקור לשמיטה כספים: נאמר בתורה: “וזה דבר השמיטה, שמוט כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו”. כל הלוואה שזמן פרעונה הגיע לפני מוצאי השמיטה ועדיין לא נפרעה
מצעים מנותקים – עציצים שאינם מנוקבים

מצעים מנותקים – עציצים שאינם מנוקבים

מצעים מנותקים – עציץ שאיננו נקוב:  צמח שגדל באדמה ותחת גג, מסתפק הירושלמי על מס’ ערלה, אם נוהג קדושת שביעית ביבולים שגדלו על צמח זה, וזאת מחמת שאין דין שדה
שביעית בקרקע גוי וביבוליו – יבול נכרי

שביעית בקרקע גוי וביבוליו – יבול נכרי

יבול נכרי – שביעית בקרקע גוי וביבוליו:  קדושת שביעית לא חלה על פירות של נכרים (יבול נכרי) שגדלו בארץ ישראל בשנת השמיטה. שדות הנמצאות בבעלות נכרי בארץ ישראל, אין נוהגים ביבולים הגדלים
איסור סיוע לחילול שמיטה

איסור סיוע לחילול שמיטה

מהו איסור סיוע לחילול שמיטה? כפי שישנה מצווה לשמור על מצוות השמיטה, כך אסור לתת סיוע באי שמירתה. המסייע בידי מחללי מצוות השמיטה עובר על איסור “לפני עיוור לא תיתן
תרומות ומעשרות בשנת השמיטה

תרומות ומעשרות בשנת השמיטה

תרומות ומעשרות בשנת השמיטה כאמור, כל גידולי שביעית הפקר הם (ראה הלכות:), וכשם שהפקר פטור מתרומות ומעשרות, כך גם פירות שביעית פטורים מתרומות ומעשרות. מה צריך לעשר בשביעית? רק פרי
איסור ספיחין

איסור ספיחין

מהו איסור ספיחין? מהתורה, כל גידול וצמח הגדלים בשמיטה מותרים באכילה, שנאמר בתורה “והייתה שבת הארץ לכם לאכלה”. אלא מה? החכמים ראו שהיו הרבה עבריינים שזרעו את שדותיהם בשביעית בסתר,
מלאכות האסורות והמותרות בשביעית

מלאכות האסורות והמותרות בשביעית

מלאכות האסורות והמותרות בשביעית – מושגים בשמיטה מלאכות שנאסרו מדאורייתא בשנת השמיטה:  התורה אסרה 4 מלאכות מן התורה, שהם: זריעה שהיא אב מלאכה, וזמירה שהיא תולדה שלה. קצירה שהיא אב מלאכה, ובצירה
תוספת שביעית

תוספת שביעית

בזמן שבית במקדש היה קיים, ואפילו מאה וחמישים שנה לאחר חורבנו, נהגו בישראל הלכות "תוספת שביעית" מ"הלכה למשה מסיני". גם בימנו ישנם הלכות הנוהגות בענייני שמיטה עוד לפני כניסת השמיטה
גידולים בתוך בית בשמיטה

גידולים בתוך בית בשמיטה

גידולים בתוך בית בשמיטה בפסוקים העוסקים במצות השמיטה נאמרו שני ביטוים המתייחסים למקום השביתה בשנת השמיטה, האחד:  “ושבתה הארץ שבת לה'” (ויקרא כה,ב), והאחר: “שדך לא תזרע” (שם ד’).ההבדל בין