שמיטה בנושאים

ב. גבולות הארץ

מהם גבולות ארץ ישראל לעניין שמיטה

ד. הפקר פירות שביעית

דיני מצוות הפקר בשמיטה

קדושת שביעית משמעותה, ועל אלו יבולים חלה

ה. כללי קדושת שביעית

קדושת שביעית משמעותה, ועל אלו יבולים חלה

ו. איסור סחורה ודמי שביעית

מידה משקל ומניין בפירות שביעית וקדושת הדמים

דמי שביעית
הפסד פירות שביעית

ז. איסור הפסד ואופן השימוש בפירות שביעית

איך משתמשים בפירות שביעית?

ח. ביעור פירות שביעית

דיני וזמני הביעור בפירות השונים

ביעור פירות שביעית
ספיחין

ט. איסור ספיחין

ביאור פרטי דיני ספיחין

י. תרומות ומעשרות בשנת השמיטה

מה צריך לעשר בשביעית

פירות שביעית פטורים מתרומות ומעשרות
לאפרושי - איסור סיוע

יא. איסור סיוע לחילול השמיטה

דיני איסור הסיוע למחללי השמיטה ולחשוד על השביעית

יב. שביעית בקרקע גוי וביבוליו

דיני קרקע גוי ויבול נכרי בשמיטה

פירות שמיטה של נכרים מקרקע גוי - יבול נכרי
אוצר בית דין לילדים

יג. אוצר בית דין

ביאור דיני תקנת אוצר בית דין

יד. שמיטת כספים

מצוות שמיטת כספים ועל מה היא חלה

שמיטת כספים
שטר פרוזבול

טו. הלכות פרוזבול

ביאור דיני תקנת פרוזבול נוסחיו וטעמו