1. בית
  2. /
  3. מושגים בשמיטה
  4. /
  5. מצעים מנותקים – עציצים...
מצעים מנותקים – עציצים שאינם מנוקבים

מצעים מנותקים – עציצים שאינם מנוקבים

מצעים מנותקים – עציץ שאיננו נקוב: 

צמח שגדל באדמה ותחת גג, מסתפק הירושלמי על מס’ ערלה, אם נוהג קדושת שביעית ביבולים שגדלו על צמח זה, וזאת מחמת שאין דין שדה לגדל בתוך בית. ויש פוסקים שכתבו שלהלכה כיון ששמיטה בזמן הזה מדרבנן, וספק דרבנן לקולא, ולכן לא יהיה בזה קדושת שביעית, ויש שהחמירו בזה. אולם כתב החזו”א שאם יצרפו היתר נוסף של עציץ שאיננו נקוב, הרי שבצירוף של גידול תחת גג, לא יהיה קדושת שביעית, ולא איסורי מלאכה בגדל בעציץ שאיננו נקוב בתוך בית.

 עציצים אפילו שהם נקובים אולם יש מתחתם חומר מנתק, וכגון מרצפות של ימינו שהם מנתקות לחלוטין, נחשב העציץ כאיננו נקוב.  

נחלקו הפוסקים בבתי גידול של ימינו שנקראים “חממות” אם יש להם דין בית. ולהלכה המנהג הרווח, שכל שמגדלים שם בעציצים שאינם נקובים, ומעליהם יש כיסוי ניילון אטום, יש להקל ולהחשיב כגדל בתוך בית. ומאידך אם הכיסוי הוא רשת, באופן שהרוב אטום, יש שהקלו רק בצירוף מכירת העציצים התלושים לגוי, ו 4 מלאכות דאורייתא ייעשו ע”י גוי בלבד. 

זריעה בעציצים

זריעה בעציצים