תשובות מרן הגר”ח קניבסקי שליט”א על הלכות שביעית

תשובות מרן הגר”ח קניבסקי שליט”א על הלכות שביעית

תשובות מרן הגר”ח קניבסקי שליט”א  על הלכות שביעית עם הוספות ומראי מקומות מהגאון רבי מתתיהו גבאי שליט”א   השמטת השו”ע לכל הלכות שביעית שאלה: מדוע השו”ע השמיט כל הל’ שביעית
הלכות ביעור פירות שביעית – הגר”ח קנייבסקי

הלכות ביעור פירות שביעית – הגר”ח קנייבסקי

הלכות ביעור פירות שביעית – תשובות מהגר”ח קנייבסקי פסולי עדות בביעור שאלה: בהפקר ביעור פירות שביעית אם כל השלושה צריכים להיות כשרים או סגי בשניים תשובה: כל הג’ לכתחילה. ועמש”כ
תרומות ומעשרות בשמיטה הלכה למעשה

תרומות ומעשרות בשמיטה הלכה למעשה

הוראות הלכה למעשה על הפרשת תרומות ומעשרות בשנה השביעית לפי מקורות האספקה השונים כיון שרבו מאד השאלות אודות חובת הפרשת תרומות ומעשרות בשנה השביעית ואימתי מפרישים ואיזה מעשר יש להפריש
תקציר דיני ארבעת המינים לעניין שביעית

תקציר דיני ארבעת המינים לעניין שביעית

תקציר דיני ארבעת המינים לעניין שביעית אתרוג אתרוג שחנט [הגיע לשליש בישולו] בשנה השביעית, ונלקט בשנה השביעית. חלים עליו כל דיני שביעית, והאתרוג קדוש בקדושת שביעית על כל ההגבלות שבזה.
שמיטה בזמן הזה דאורייתא או דרבנן

שמיטה בזמן הזה דאורייתא או דרבנן

שמיטה בזמן הזה דאורייתא או דרבנן נחלקו רבותינו בדבר זה , חכמים אומרים : שביעית בזמן הזה מדאורייתא, ולדעת רבי (מועד קטן ב, ב) שביעית בזמן הזה מדרבנן וטעמו הואיל
ברכת שהחיינו על קיום מצוות השמיטה

ברכת שהחיינו על קיום מצוות השמיטה

יש אומרים: שיש לכוון בברכת שהחיינו בלילה הראשון של ראשהשנה של השנה השביעית על קיום מצוות עשה של שנת השמיטה (דיניהשביעי פרק א , ו , בשם הגרשז”א).
טעם מצות שמיטה

טעם מצות שמיטה

טעם מצות שמיטה “גיבורי כוח עושי דברו לשמוע בקול דברו” (תהילים קג , כ) אמר ר’ יצחק נפחא ב שומרי שביעית הכתוב מדבר , בנוהג שבעולם אדם עושה מצווה ליום
האם שביעית היא אפקעתא דמלכא והנפק”מ לדינא

האם שביעית היא אפקעתא דמלכא והנפק”מ לדינא

האם שביעית היא אפקעתא דמלכא והנפק”מ לדינא מאת הגאון רבי אליהו פורת טהרני שליט”א ראש ישיבת ברכי יוסף ובעמח”ס אלופינו מסובלים מצוה מה”ת שבעל הקרקע יפקיר את פירות שדהו שנאמר:
דין פירות הדר שחנטו בששית ונלקטו בשביעית

דין פירות הדר שחנטו בששית ונלקטו בשביעית

דין פירות הדר שחנטו בששית ונלקטו בשביעית מאת הגאון רבי אליהו פורת טהרני שליט”א ראש ישיבת ברכי יוסף ובעמח”ס אלופינו מסובלים פירות שחנטו בששית ונקטפו בשביעית אין בהם קדושת שביעית,
נטיעת ספק ערלה בתוך מ”ד יום                שלפני ר”ה דשביעית

נטיעת ספק ערלה בתוך מ”ד יום שלפני ר”ה דשביעית

בענין אם מותר לנטוע אילן שהוא ספק ערלה בתוך מ”ד יום שלפני ר”ה דשביעית מאת: הגאון רבי עמנואל טולידנו שליט”א מרן השו”ע ביו”ד סי’ רצ”ד סי”ט פסק, מי שעקר אילן