1. בית
  2. /
  3. הדרכות לגינות בשמיטה
  4. /
  5. יסודות מצוות השמיטה
יסודות מצוות השמיטה

יסודות מצוות השמיטה

מצוות השמיטה

מנין מצוות השמיטה ומקורם

א. שלש מצוות נאמרו בשנת השמיטה, והם:

א; שביתת הארץ, שנאמר: “ושבתה הארץ שבת לה’ “. ונאמר:

“ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת לה'”. ונאמר: “בחריש ובקציר תשבות”.

ב; שמיטת הפירות, שנאמר: “והשביעית תשמטנה ונטשתה ואכלו אביוני עמך ויתרם תאכל חית השדה כן תעשה לכרמך לזיתך”.

ג; שמיטת כספים, שנאמר: “וזה דבר השמיטה שמוט כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו”.

 

ב. במצוות ‘שביתת הארץ’ נאמר בתורה גם ‘מצות עשה’, שנאמר: “ושבתה הארץ שבת לה'”.

מצות עשה זו חלה על כל המלאכות האסורות מן התורה בלא תעשה (כפי שיבואר להלן פרק ב), ואף על הקצירה ובצירה,

אבל המלאכות שנאסרו רק מדברי חכמים ולא מן התורה, אין העושה אותם עובר על מצות עשה של שביתת הארץ.

 

ג. מצות עשה של “ושבתה הארץ”,

יש מן הראשונים שסוברים שהמצווה היא על הארץ שתשבות בשביעית,

ואפילו עובד נוכרי בשדהו של ישראל עובר בעל השדה על מצות ‘ושבתה הארץ’.

ויש סוברים בדעת הרמב”ם שאמנם המצווה היא על השדה שתשבות,

אבל אין בעל השדה עובר על עשה של ‘ושבתה הארץ’ כשאדם אחר עובד בשדהו, כיון שהמצווה נאמרה לעובד בשדה ולא לבעל השדה.

ודעת מו”ר הראש”ל הגרש”מ עמאר שליט”א, שמלאכות האסורות בשמיטה מן התורה (ראה להלן פרק ב)

יש להחמיר ולא לעשותן אף על ידי גוי אף בשעת הצורך, ומלאכות דרבנן בשעת הצורך מותר לעשותן על ידי גוי .

 

מצוות הפקרת היבול

ד. יבולי השנה השביעית – שנת השמיטה – חובה להפקירם לכל,

ואסור לנעול את השדה וגינה ולנהוג בה ‘מנהג בעלות’, אלא כל הרוצה ליטול את הפירות יבוא וייטול.

מצוות ה’הפקר’ היא על הפירות ולא על העצים, הענפים והזמורות.

ה. עצי סרק ונוי אף שיש בהם ריח, כל שאינם עומדים לריח, אין בהם ‘קדושת שביעית’, ואין חובה להפקירם בשמיטה.

אולם איסור עשיית מלאכת השדה נוהג גם בעצי סרק ובגינת הנוי.

ולהלן (פרקים ג – ו)  נבאר בתמצית את האסור והמותר בשטח החקלאי ובגינת הנוי,

וכיצד יש להיערך נכונה בשנה השישית כדי להפחית ככל שניתן בעשיית מלאכות בשנה השביעית.

מצוות השמיטה

מצוות השמיטה

יסודות מצוות השמיטה

ושבתה הארץ שבת לה'”. ונאמר: “ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת לה'”. ונאמר: “בחריש ובקצירRead More

הוסף תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.