שמיטת כספים

שמיטת כספים

שמיטת כספים: כל הלוואה שהגיע זמן פירעונה לפני מוצאי שמיטה - בין אם היא מלווה שבעל פה ובין אם היא מלווה שבשטר, מצוה על המלווה לשמט הלוואה זו.
אוצר בית דין

אוצר בית דין

מאז ומתמיד שקדו חכמינו זיכרונם לברכה על תיקון תקנות לטובת הצבור, ובשמיטה טובת הצבור היא שפירות שביעית ירכזו ויחלקו במסגרת "אוצר בית דין".
איסור ספיחין

איסור ספיחין

איסור ספיחין וטעמו: כל גדולי שדה מן המינים שרגילים לזרעם מידי שנה - והם הנקראים צמחים חד שנתיים, שגדלו וצמחו בשנת השמטה - נקראים "ספיחין",