1. בית
  2. /
  3. שמיטה
  4. /
  5. שמיטה בזמן הזה דאורייתא...
שמיטה בזמן הזה דאורייתא או דרבנן

שמיטה בזמן הזה דאורייתא או דרבנן

שמיטה בזמן הזה דאורייתא או דרבנן

נחלקו רבותינו בדבר זה , חכמים אומרים : שביעית בזמן הזה
מדאורייתא, ולדעת רבי (מועד קטן ב, ב) שביעית בזמן הזה מדרבנן
וטעמו הואיל ושמיטה תלויה ביובל ובזמן שאין היובל נוהג אין שמיטה
נוהגת מן התורה אלא מדרבנן (מתקנת עזרא ובית דינו), והטעם שרבנן
תקנו שמיטה זכר לשביעית ופירש רש”י (שם ד”ה זכר לשביעית) שלא
תשתכח תורת שביעית (גיטין לו, א).

רוב הפוסקים סוברים כרבי שבזמן הזה שביעית מדרבנן (תוס’ גיטין לו,
ב, רמב”ם הלכות שמיטה ויובל פרק י הלכה ט כך מדייק החזו”א שביעית ס’ ג
ס”ק ח, וכן סבר הרשב”א מגיד משנה)

ויש קצת מן הראשונים דס”ל שנוהג בזמן הזה מהתורה (רמב”ן ספר הזכות
גיטין יח, א בדפי הרי”ף סה”ע, וכן הביאו ה חזו”א שם , בעל העיטור).

ויש ראשונים שכתבו שבזמן הזה אין נוהג כלל שביעית (דעת הרז”ה מבוא
בחזו”א ס’ כג ס”ק ד), ואין מקום להקל ולסמוך על שיטה זאת כיון שכל
הפוסקים חולקים עליהם (דרך אמונה פרק י ס”ק נה).

הוסף תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.