1. בית
  2. /
  3. שמיטה בהלכה
  4. /
  5. תשובות מרן הגר”ח קניבסקי...
תשובות מרן הגר”ח קניבסקי שליט”א על הלכות שביעית

תשובות מרן הגר”ח קניבסקי שליט”א על הלכות שביעית

תשובות מרן הגר”ח קניבסקי שליט”א  על הלכות שביעית

עם הוספות ומראי מקומות מהגאון רבי מתתיהו גבאי שליט”א

 

השמטת השו”ע לכל הלכות שביעית

שאלה:

מדוע השו”ע השמיט כל הל’ שביעית הנוגעים למעשה ורק שמיטת כספים הזכיר

תשובה:

כי בעוה”ר לא היה לישראל כלל שדות בארץ ישראל אז.

וכן הקשה על השו”ע בהגהת נחלת צבי על שו”ע יו”ד סי’ של”א ס’ י”ט עי”ש. וכן השיב מרן בס’ גיבורי כח הנדמ”ח עמ’ 400 עי”ש. ובשו”ת השואל ח”א ס’ צ”ב תירץ הגר”א נבנצאל שהשו”ע כתב ע”ס הטור. ואכתי צ”ע מדוע הטור השמיט הל’ שביעית. ועיין מה שכתב מרן הגר”י ליברמן בעל משנת יוסף בקובץ מה טובו אהליך יעקב [היוצא לאור על ידי ידידי הגאון רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט”א], חלק י”ב עמוד קפ”א.

 

עוד בענין הנ”ל

שאלה:

צ”ע מש”כ מרן דהשו”ע השמיט הל’ שביעית שלא היה שדות בא”י, דא”כ מ”ט כתב השו”ע הל’ תרו”מ

תשובה:

כי גם פירות הגוים צריך לעשר אם קנו.

ללמוד הלכות שביעית בשנת השביעית

שאלה:

אם בימי השביעית יש ללמוד הל’, מדין שואלין ודורשין בענינו של יום הל’ חג בחג

תשובה:

כן.

וכ”כ בשו”ת כפי אהרון ח”ב ס’ י”א ועמש”כ בס’ אמרי שפר שביעית עמ’ ב’.

 

לכוון בר”ה בברכת שהחיינו על שביעית

שאלה:

אם צריך לכוון בשהחיינו בקידוש בר”ה על כל מצות השביעית

תשובה:

כן.

וכן הסכים בס’ הליכות שלמה ר”ה מועדים פ”א הערה 65. וכן בס’ נטעי גבריאל הל’ שמיטת כספים פ”ב ה”א. הביא כן מהפני מנחם זצ”ל. ועמש”כ בשם מרן בס’ שיח השמיטה עמ’ צ”א. ועמש”כ בס’ ברכת שהחיינו הכי איתמר ס’ מ”ג ובס’ ברכת השיר והשבח ס’ ס”ד. ובשו”ת משנת יוסף חי”ג ס’ שכ”ד. ובס’ אלא ד’ אמות של הלכה פע”א ס”ד. שמרן לא מכוון בקידוש לשהחיינו על השמיטה עי”ש ובס’ מים רבים ברכת שהחיינו פכ”ז סי’ י”ג.

אכילת פירות שביעית בכזית

שאלה:

האם מ”ע דאכילת פירות שביעית הוי בכזית או גם בפחות מכזית

תשובה:

בכזית.

ועי’ במנחת חינוך מ”ע שכ”ט אות י”ג. ובמהרי”ט אלגאזי חלה ס”ב ס”ק י”ד. ולכאו’ י”ל עפמש”כ הבית הלוי ח”ג ס’ נ”א סק”ג דאכילת קדשים המ”ע גם פחות משיעור דהמצוה שתיאכל, א”כ ה”ה פירות שביעית. ועי’ בשו”ת שבט הלוי ח”ד ס’ רל”ב ובס’ קובץ המועדים פסח ח”ג עמ’ של”ה ובבית מתתיהו ח”א ס”ב אות כ”ג. ובס’ פירות שביעית פי”ב פי”ב ס”ט.

 

אכילת פירות שביעית בבית הקברות

שאלה:

אם מותר לאכול פירות שביעית בבית הקברות ע”י קבר לסוברים שהוי מ”ע הוי לועג לרש

תשובה:

לא.

ולכאו’ י”ל עפמש”כ בס’ תורת הארץ פ”ח דאכילת פירות שביעית הוי מ”ע קיומית ולא חובה ובמצוה קיומית נראה בצל”ח ברכות י”ח דל”ש לועג לרש ועמש”כ בזה בבית מתתיהו ח”ב ס”ה אות ד’ ומש”כ בנידון זה עוד בס’ אמונת ישראל שביעית ח”ב ס’ ע”ו. וגם י”ל עפמש”כ הברכת פרץ פר’ תרומה שבאכילת תרומה ליכא לועג לרש שלא מינכר באכילה שהיא מצוה עי”ש, א”כ ה”ה י”ל באכילת פירות שביעית.

 

עוסק באכילת פירות שביעית

שאלה:

העוסק באכילת פירות שביעית שהוי מ”ע אם יש לו פטור דעוסק במצוה פטור ממצוה

תשובה:

אולי.

ולכאו’ י”ל עפמש”כ בס’ תורת הארץ פ”ח שאכילת פירות שביעית הוי מצוה קיומית ולא חובה, ולמש”כ בס’ נתיבות המשפט ס’ ע”ב ס”ק י”ט שבמצוה קיומית ליכא פטור דעוסק במצוה, והארכנו בזה בבית מתתיהו ח”א ס”א עי”ש. ועי’ בס’ תל תלפיות ליד”נ הגרח”מ דרורי ח”ב תשו’ תתקע”ז.

ליתן פירות שביעית לחילונים

שאלה:

אם מותר ליתן פירות שביעית לחילונים בזמנינו להאכילם

תשובה:

לא.

והסתפק בזה בס’ חוט שני שביעית פ”ה הי”ג. אולם בס’ פירות שביעית להגר”צ כהן פי”ד ה”ז הביא בשם הגריש”א זצ”ל שמותר. וכן הסתפק בס’ בינה ודעת לידידי הגרי”מ אדלר פי”א ס’ ס”ה הערה קמ”ו. ומש”כ בשם מרן בס’ שיח השמיטה פ”ו ס’ כ”ה. ומש”כ מו”ר הגר”י ליברמן במכתבו אלי בשו”ת משנת יוסף חי”ג ס’ ש”ד. ובתשו’ והנהגות ח”ז ס’ ק”מ או”ד, ובשו”ת מנחת פרי ח”ו ס’ ק”ח.

קדימה בפירות שביעית

שאלה:

אם יש דין קדימה לברך קודם על פירות שביעת מפירות שאינם של שביעית

תשובה:

מסתבר.

חקירת ידידי הגאון רבי גמליאל הכהן רבינוביץ בעל גם אני אודך שליט”א, ובתשובת מו”ר הגרב”ד פוברסקי על שאלה זו השיב להגאון רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט”א, הובא דבריו בקובץ יתד המאיר אלול תשע”ה ס’ ק”ט, אם חביבין עליו אכילת פירות שביעית מחמת קדושתן הרי יש דין קדימה בברכות לחביב עכ”ל. ועיין מה שכתבו לבעל גם אני אודך תשובות: בשו”ת שואלין ודורשין ח”ח ס’ פ”ו או”ב ובשו”ת משנת יוסף חי”ג ס’ ש”ב אות ב’ ועמש”כ בזה בס’ כרם אליעזר שביעית ס’ ל”ג, ובספר גם אני אודך תשובות הגאון רבי משה חליוה, חלק ג’ סימן ל”ב, ובספר גם אני אודך תשובות הגרמ”ר שעיו, חלק א’ סימן נ”ח. ובשו”ת ודרשת וחקרת ח”ו חו”מ ס’ כ”ו ובס’ באר בשדה שביעית עמ’ שפ”א.

ועיין עוד בספר גם אני אודך תשובות הג”ר אדיר כהן, חלק א’ סימן ח’ אות ט’, אם יש ענין לברך ברכת אילנות על עץ שיש בו קדושת שביעית.

 

הפסד פירות שביעית פחות מכזית

שאלה:

אם מותר להפסיד פירות שביעית פחות מכזית

תשובה:

לא.

והמנחת חינוך מ”ע שכ”ט אות י”ג דהאיסור רק בכזית. אולם הרידב”ז פ”ה ה”ה דהאיסור בכל שהוא. ועמש”כ בזה הרי”ט אלגאזי חלה סוף או”ב. ובס’ תורת הארץ פ”ח ס”ק ל”ב ובשו”ת הר צבי זרעים ח”ב ס’ נ”ד ובשו”ת שרידי אש ח”ב ס’ קט”ז. ובס’ ברית עולם שביעית ס”ה סק”ב. ובס’ שרשי אילן שביעית ס”ז.

 

ליתן לחולה פירות שביעית דרך צינור

שאלה:

אם מותר ליתן לחולה האוכל דרך צינור לוושט פירות שביעית כיון של”ה דרך אכילה

תשובה:

לא.

וכ”כ בס’ חוט שני שביעית עמ’ רנ”ג. אולם בשו”ת משנת יוסף חי”ב ס’ נ”ו כתב דשרי שזהו דרך אכילתו. ועמש”כ בשם מרן בס’ שיח השמיטה פ”ד הערה כ”ד. ומה שהביא בקובץ מוריה אלול תשע”ה עמ’ ש”ל, דעת רבנים בזה ומש”כ בחשוקי חמד נדרים נ”ב ע”א ובשו”ת שואלין ודורשין ח”ח ס”ב וכתב לי הגר”א נבנצאל שאסור ליתן לו פירות שביעית. וכן צידד הגר”א שלזינגר בעל שואלין ודורשין. ומובא בשו”ת שואלין ודורשין ח”ח ס”ב. ועי’ בשו”ת מציון תצא תורה תשו’ תרכ”ז. ובס’ כאייל תערוג יו”ד עמ’ שנ”א ובתשו’ והנהגות ח”ז ס’ ק”מ או”ז. ובבית מתתיהו ח”ד סו”ס ח’ עי”ש.

 

ליתן פירות שביעית לתינוק

שאלה:

אם מותר ליתן לתינוק פירות שביעית כשיש חשש שיפסידם, היכא שגם אוכלם

תשובה:

לא.

ועמש”כ בזה בבית רידב”ז ס”ה סק”א ובס’ חוט שני שביעית פ”ה ה”ה ובשו”ת משנת יוסף ח”ב ס’ מ’ ובס’ ברית עולם ח”ב ס”ד ובס’ חידושים וביאורים שביעית ס”ח או”ז ובס’ פירות שביעית פט”ו ס’ כ”ג ובס’ בית דוד שביעית ח”ב פ”ד ס”ז ובס’ שערי זרעים ס’ י”א ענף ג’ עלה ב’ ובס’ שיח השמיטה עמ’ כ”ו ובס’ חינוך הבנים כהלכתו [שבתוך ס’ כרם אליעזר שביעית] פ”ז. ומה שכתבתי בספר גם אני אודך מתשובתי, חלק א’ סימן כ’ אות ד’. ובבית מתתיהו ח”ג סו”ס כ”ב.

חינוך קטן להפסד

שאלה:

בדרך אמונה פ”ה משמיטה צה”ל ס”ק כ”ז, דמשום חינוך אין ליתן לקטן פירות שביעית כשמקלקל הפרי, וצ”ע מ”ט לא הוי כספיה וכמש”כ המג”א ס’ שמ”ג דאין ליתן חגב לקטן שיאכלו והוי ספיה אף שהוי גרמא

תשובה:

ספיה עצמה ג”כ משום חינוך.

ועמש”כ בס’ שערי דעת שביעית פ”י מ”א.

פירות שביעית שנכנסו לבית הכסא

שאלה:

פירות שביעית שנכנסו לבית הכסא מה יעשה עמם כשמקפיד לא לאוכלם

תשובה:

יגנזם.

ובס’ נזר החיים עמ’ קל”ב כתב מרן שמעיקר הדין אפשר לאוכלם. ועמש”כ בס’ ההנהגה בפירות שביעית פ”א ס”ד. ומה שכתבתי בבית מתתיהו ח”ב ס’ ל”ט, ובספר גם אני אודך מתשובותי, חלק א’ סימן י”ט.ובדרכי חכמה על בינת אדם הל’ שביעית ס’ י”ז ס”ג השיב מרן שמותר להכניס פירות שביעית לבית הכיסא, ושאני מסיכה שהוי ביזיון עי”ש.

יין שביעית שנתגלה

שאלה:

יין של שביעית שהיה בגילוי אם מותר לזורקו ולהפסידו

תשובה:

יניחו בקרן זוית [וכתבתי בזה בדרך אמונה].

לא מצאתי בדרך אמונה ע”ז. ובס’ שמירת נפש הל’ גילוי משקין עמ’ קמ”ח השיב מרן, צ”ע כיון שרוב הפוסקים מקילים עי”ש. ובס’ גיבורי כח הנדמ”ח עמ’ 492 השיב שיכול לשפוך המיץ שנתגלה. ויעו”ש בעמ’ 505 דהשיב להשאירו בגניזה. ובס’ חוט שני שביעית פ”ה משמיטה ה”ד, לענין שום קלוף שעבר עליו לילה יניחנה עד שירקב, וכ”כ בס’ פירות שביעית פי”ב ס’ ל”ז.

 

 

פירות שביעית תחת המיטה

שאלה:

פירות שביעית שהיו תחת המיטה מה יעשה עמהם

תשובה:

לא יאכל.

ועמש”כ בזה בשו”ת משנת יוסף ח”ג ס’ מ”ה. ומש”כ בבית מתתיהו ח”ב סו”ס ל”ט.

ובקובץ מה טובו אהליך יעקב חלק י”ד עמוד נ’ בשם הגריש”א זצ”ל.

ביטול פירות שביעית ברוב חולין

שאלה:

אם מותר לבטל פירות שביעית ברוב חולין שמבטל הקדושה

תשובה:

אין ראוי.

ועמש”כ בזה בס’ מעדני ארץ ס”ח אות י”ג ובשו”ת משנת יוסף חי”ב ס’ י”ד ובשו”ת מנחת שלמה ח”א ס’ מ”ו ובס’ כל מקדש שביעית להגר”א שלזינגר מאמר י”ב ובס’ אמונת ישראל ח”א ס’ ובקונ’ ימי השביעית עמ’ ס”ה ובס’ בית דוד לגיסי הגרד”צ שאול שביעית ובס’ משפטי ארץ שביעית פכ”ב הערה 17 ובס’ שערי זבולון שביעית ס’ כ’. ובס’ בית רידב”ז ס”ו ס”ה ובס’ פירות שביעית פי”ב הערה ל”ח.

קטן חילוני שנגע ביין שביעית

שאלה:

קטן שאינו שומר תורה שנגע ביין שביעית אם צריך לשפוך היין

תשובה:

לא.

ועמש”כ בזה בס’ מנחת אשר שביעית ס’ ל”ט. וע”ע בשו”ת וישמע משה ח”ג ס’ קע”ח.

 

זריקת פירות שביעית

שאלה:

אם מותר לזרוק על חתן פירות שביעית באופן שלא מתקלקל ונמאס

תשובה:

אין ראוי.

וכ”כ בס’ חוט שני שביעית פ”ה ה”ו. ובס’ שיח השמיטה עמ’ ל”ו. ואולם בס’ נזר החיים עמ’ קל”ד השיב מרן, דזה מסור לחכמים מה נקרא ביזיון, ועיין מה שכתב מרן בעל המשנת יוסף בקובץ מה טובו אהליך יעקב [היוצא לאור על ידי ידידי הגאון רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט”א], חלק ט”ז עמוד ע”ד, ומה שכתב הגרח”ש סגל בקובץ מוריה תשרי תשפ”ב בתשובה למח”ס גם אני אודך.

 

 

ליתן יין לעוגה ולמים

שאלה:

אם מותר ליתן הרבה מים ליין שביעית, או ליתן יין שביעית לעוגה

תשובה:

מותר.

ועמש”כ בזה בס’ חוט שני שביעית עמ’ רמ”ח ובס’ שיח השמיטה עמ’ כ”ה ובס’ בית דוד הל’ שביעית ח”ב פ”ו ס’ ט”ז. וע”ע בשו”ת מנחת שלמה ס’ מ”ו ובתשו’ לענין ביטול פירות שביעית ברוב חולין, מה שהשיב מרן.

 

ת”ח להרים פירות שביעית ברחוב

שאלה:

בדרך אמונה פ”ה משמיטה ויובל ה”ה, דאם רואה פירות שביעית ברחוב שהולכים להפסד צריך להרימם, אם זהו גם בת”ח שאינו לפי כבודו יהא חייב להרים

תשובה:

יכול להזיזו לפינה ברגליו.

ובס’ גיבורי כח עמ’ 497 השיב מרן ע”ז ראוי להרים אם יכול. ועמש”כ בס’ נופת צופים ב”מ ס”ג ובשו”ת משנת יוסף חי”א ס’ מ”ג ובשו”ת קנין תורה ח”ה ס’ מ”ג ובס’ עץ השדה הנדמ”ח פכ”ט ס”ו.

סחיטת תפוזים בשביעית

שאלה:

אם מותר לסחוט תפוזים בשביעית שמפסיד הפרי, ומה”ט ס”ל להגרי”ז זצ”ל דא”א להפריש תרו”מ אחר שסחט דל”ח כפרי, וה”ה יהא אסור עפי”ז להפסידם

תשובה:

סחיטת תפוז מרן התיר [וגם אפשר להפריש מעשרות לפי”ד מרן ז”ל].

ועיין בחזו”א שביעית ס’ כ”ה. ומש”כ בס’ בד קודש מועד א’ ברכות ס’ י”א ובשו”ת משנת יוסף ח”ג ס’ ט’ חי”ב ס’ נ”ז ובדרך אמונה ובס’ חוט שני שביעית עמ’ ר”ס ובס’ השמיטה פ”ז עמ’ ל’. ולענין הפרשת תרו”מ אחר שסחט, עיין מש”כ בס’ מועדים וזמנים ח”ח ס’ ר”ד ובס’ בד קודש מועד א’ ברכות ס’ י”א בשם הגרי”ז דל”מ הפרשה. ועמש”כ בס’ פניני רבינו הגרי”ז ס’ כ”ב ובס’ בין המשפתיים זרעים ס’ מ”ה ובס’ מנחת אשר במדבר ס’ ל”ד ובס’ באר חיים תרו”מ ס’ מ’ ובס’ באר בשדה תרו”מ פ”ד ס’ כ”ה. ובס’ באר חיים שביעית ס”כ ובס’ דברות מנחם שביעית ס’ ט”ו ובס’ פסקי משנת יוסף שביעית פ”י ס’ כ”ז. ובס’ הליכות שמיטה עמ’ צ”א ובס’ פירות שביעית בט”ז ס”ה.

 

להרדים תינוק ביין שביעית

שאלה:

אם מותר להרדים תינוק וליתן לו יין שביעית שירדם

תשובה:

לא.

וכ”כ בשו”ת משנת יוסף ח”ג ס”ז או”ב. אולם בס’ ההנהגה בפירות שביעית פכ”א ס’ י”ג הביא בשם מרן הגר”נ קרליץ להתיר כיון שהתינוק שותה היין, וכיו”ב כתב בס’ חוט שני שביעית שמותר ליתן יין שביעית לתינוק בברית מילה עי”ש. ובמשנת יוסף הנ”ל כתב לאסור גם בברית מילה.

 

ליקח יין שביעית בעינים בהבדלה

שאלה:

אם מותר ליתן יין הבדלה של שביעית בעינים אחר הבדלה כנהוג

תשובה:

לא.

וכ”כ בס’ דרך אמונה ובס’ חוט שני שביעית פ”ה סק”ד אות י’. אולם בס’ אור לציון שביעית פ”ו ס”ו התיר לשים בעינים. ועמשה”ק ע”ד בס’ עטה אור שביעית עמ’ מ”ה וע”ע בס’ משנת הגרי”ש שביעית פ”ז ס’ כ”ו כ”ז ובשו”ת משנה הלכות חי”ט ס’ רמ”ז.

 

קרא דלאכלה ולא להפסד

שאלה:

מ”ט צריך קרא לאכלה ולא להפסד להפסיד פירות שביעית הא בל”ה אסור להפסיד אוכלין

תשובה:

לצורך מותר.

ועמש”כ לתרץ בס’ ארץ הבחירה שביעית פ”ח מ”ב

 

בורר פסולת מפסולת בשביעית

שאלה:

אם יש איסור בורר פסולת מתוך פסולת, ליקח פסולת שביעית לפח שמיטה מפסולת אוכלין

תשובה:

כן.

והסתפק בזה בס’ חוט שני שבת פכ”ה עמ’ פ”ד. ובשו”ת משנת יוסף חי”ב ס’ ס”ח או”ג פשיט’ל שהוי בורר. וכ”פ בס’ אייל משולש בורר פ”ט ס’ כ”ד ובס’ אורחות שבת ח”א פ”ג הערה מ”ב. וכ”כ בקובץ מבית לוי בשם בעל שבט הלוי ח”ה עמ’ קס”ג. אולם כתב לי בעל שבט הקהתי שליט”א של”ה בורר. וכ”כ בס’ מנחת אשר שביעית ס’ מ”ו ועמש”כ בס’ מנחת איש הל’ שבת עמ’ ל”א ובס’ פירות שביעית להגר”צ כהן פ”ט ס”ה ובגליון יתד המאיר ועי’ מה שהשיב מרן בס’ גיבורי כח עמ’ 495 ובס’ שיח התורה ח”ב עמ’ רכ”ט ובס’ אשיחה ח”ב עמ’ שנ”ח. ומה שהארכנו ע”ז בבית מתתיהו ח”ד ס’ כ”ו, ובקובץ מה טובו אהליך יעקב חלק י”ז עמוד רמ”א.

נר שבת בשמן שביעית

שאלה:

אם מותר להדליק נר שבת בשמן שביעית

תשובה:

לא.

ובס’ דרך אמונה פ”ה משמיטה ויובל ה”ח ס”ק ק”ג כתב מרן דמותר להדליק נר שבת בשמן שביעית וצ”ע. ואולי כוונת מרן שבזמנינו שיש אור חשמל אסור להדליק, וכמש”כ לדון הגר”מ שטרנבוך בס’ שמיטה כהלכתה פ”ג ס’ י”ב. אולם בס’ תורת הארץ פ”ח אות מ”ז ובשו”ת אבן ישראל ח”ט ס’ קי”ד כתבו דשרי נ”ש משביעית וכ”פ בס’ ברית עולם שביעית ס”ה ס”ו ועמש”כ בשו”ת דברי ישראל ח”ג ס’ קמ”א ובשו”ת משנת יוסף ח”ד ס’ ל”ד ומש”כ הגר”י אדלשטיין במוריה שבט תשע”ה עמ’ צ”ח. ובס’ אמונת איתן שביעית ס”א. ובס’ כאייל תערוג יו”ד עמ’ שנ”ג ובס’ אכילה בהלל עמ’ רכ”ד, ובס’ ארחות שבת ח”ד פל”ג ס’ ס’, ומש”כ בבית מתתיהו ח”ג ס”ד אות ט’.

עוד בענין הנ”ל

שאלה:

במש”כ מרן בדרך אמונה דמותר להדליק נר שבת משמן שביעית אם זהו גם בזמנינו שיש אור חשמל ואין נהנה מהשמן

תשובה:

כן.

ועי’ מה שהשיב מרן בקונ’ ידון משה חט”ז שאלה קל”ח, דלפעמים החשמל מתקלקל עי”ש.

 

נר נשמה משמן שביעית

שאלה:

אם מותר להדליק נר נשמה משמן שביעית

תשובה:

לא.

ובדרך אמונה פ”ה משמיטה ויובל ה”ח בביה”ל דנר יארצייט משמן שביעית הוי כנר חנוכה שאין נהנין בו. וכ”כ בס’ תורת הארץ פ”ח אות מ”ז ובשו”ת אבן ישראל ח”ט ס’ קי”ד. וכן השיב מרן בס’ אשיחה ח”ב עמ’ שנ”ה. ובס’ נר נשמה בהלכה עמ’ רע”ז.

 

נר בית הכנסת משמן שביעית

שאלה:

אם מותר להדליק נר בית הכנסת משמן שביעית

תשובה:

כן.

וכ”כ בדרך אמונה פ”ה משמיטה ה”ח בביה”ל, ובשו”ת מנחת שלמה ח”א ס’ מ”ב. אולם בס’ תורת הארץ פ”ח ס”ק מ”ז להחמיר. וכ”כ בשו”ת אבן ישראל ח”ט ס’ קי”ד עי”ש.

לקנות חלקת קרקע

שאלה:

אם יש ענין לקנות מחקלאי חלקת קרקע ועי”ז לקיים מצות שביתת קרקע

תשובה:

יש.

ובס’ מנחת אשר שביעית ס’ כ”א כתב לפקפק בזה וכן א”ל הגר”י ליברמן בעל המשנת יוסף, ומובא מכתבו בס’ כרם אליעזר שביעית ס’ נ’. ועמש”כ בתשו’ והנהגות ח”ה ס’ ש”ה ובשו”ת משנת יוסף חי”ג ס’ שי”ט. ועמש”כ בזה בס’ כרם אליעזר לידידי הרה”ג רבי אליעזר רבינוביץ שביעית ס’ מ”א. ומש”כ בזה בקובץ בית אהרן וישראל (שבט אדר תשע”ה) עמ’ ק”כ ובקובץ המאור (אב אלול תשע”ה) עמ’ נ”ט. ובגיליון מים חיים ק”ט מובא בשם מרן הגר”נ קרליץ שאין ענין בזה. ועמש”כ הגרי”א דינר בס’ מבי דינא שביעית עמ’ שס”ז. ובס’ בנתיבות הראשונים שמיטה ויובל ס”ג אות י”ב, ומש”כ מו”ר מרן הגרי”ג אידלשטין בקובץ מה טובו אהליך יעקב חלק ט”ז עמוד מ”ה, ובס’ אלא ד’ אמות של הלכה פע”א ס”ב.

ברכת שהחיינו על נעבד בשביעית

שאלה:

אם יכול לברך שהחיינו על פירות שנעבדו בשביעית

תשובה:

לא.

ובס’ שמיטת קרקעות פ”ח ס’ ל”א השיב מרן, שצ”ע בדבר, ובס’ גיבורי כח הנדמ”ח פי”ח ס’ י”ב השיב ע”ז מרן, לכאו’ נראה דאין לברך וגרע מפרי המורכב. ועמש”כ הגר”י ליברמן בקובץ המאור תשרי חשוון תשע”ו עמ’ י”ג. ובס’ משנת הגרי”ש שביעית עמ’ קי”ב ובשו”ת משנת יוסף חי”ג ס’ שי”א וע”ע בס’ תולדות נח עמ’ תת”ד. ובס’ וישמע משה ח”ד ס’ קע”ו. ומש”כ בבית מתתיהו ח”ג ס’ מ”ז.

מכירת פירות שביעית לגוי

שאלה:

גוי שמגיע לחנות של פירות שביעית האם ימכור לו כשיש חשש איבה

תשובה:

לא.

ובס’ פירות שביעית פי”ד ס”י כתב בשם מרן הגר”נ קרליץ והגר”י שפירא דשרי עי”ש.

 

לקטוף ענף שלם

שאלה:

האם מותר לקטוף ענף שלם בשביעית כשחלק מהפירות אין ראויין לאכילה

תשובה:

מותר.

ועמש”כ בס’ פירות שביעית פט”ו ס”ק נ”ג בשם בעל המנחת שלמה. ובשו”ת אבני דרך ח”ט ס’ צ”ה.

 

קידושין בפירות שביעית

שאלה:

מ”ט הרמב”ם השמיט דאין לקדש לכתחילה אשה בפירות שביעית דאין עושין סחורה בפירות שביעית

תשובה:

קיצר במובן.

ועיין במשנה למלך פ”ה מאישות ה”ג שם, שנקט בדעת הרמב”ם דלכתחילה אין לקדש בפירות שביעית. ובס’ חמדת שלמה קידושין נ”ב. ובתוס’ ר”י הזקן קידושין נ”ב דשרי לכתחילה לקדש דאשה ל”ח סחורה. אולם בתוס’ קידושין נ”ב שהוי בדיעבד והתוס’ בע”ז ס”ב הסתפקו בזה. ועיין בשיטה לנ”ל קידושין נ”ב.

 

כתב שליחות בחנות

שאלה:

מי שקונה רוב השנה בחנות ולא חתם על כתב שליחות בשמיטה אם גם ע”ז מהני השליחות לכתחילה

תשובה:

לא.

ועמש”כ מרן בדרך אמונה פ”ו משמיטה ויובל ס”ק י”ח צה”ל אות מ’.

ספיחין בעשבי בושם

שאלה:

בדעת החזו”א שביעית ס’ י”ד סק”ט שגזרו ספיחין בעשבי בושם, וצ”ע כיון שבושם אין ראוי לאכילה לא מסרי נפשייהו ולא אתי לזרוע בשבילו, ומנ”ל שאפ”ה גזרו חז”ל

תשובה:

לא פלוג רבנן.

ועמש”כ בזה בשו”ת מנחת שלמה ח”א ס’ נ”א ובשו”ת אור לציון שביעית פ”ב ס’ י”ב. ומש”כ מרן בדרך אמונה פ”ד משמיטה ה”ג בביה”ל סוד”ה שיהיו, ובשו”ת משנת יוסף ח”א ס’ כ”ד אות ה’.

שור שנקנה בדמי שביעית והרג

שאלה:

שור שנקנה בדמי שביעית או בפירות שביעית דחל קדושת שביעית בו והרג הנפש אם נהרג

תשובה:

נהרג (משום פיקו”נ).

ועמש”כ בזה בס’ נופת צופים ב”ק ס’ י”ח.

הוסף תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.