1. בית
  2. /
  3. שמיטה בהלכה
  4. /
  5. הלכות ביעור פירות שביעית...
הלכות ביעור פירות שביעית – הגר”ח קנייבסקי

הלכות ביעור פירות שביעית – הגר”ח קנייבסקי

הלכות ביעור פירות שביעית – תשובות מהגר”ח קנייבסקי

פסולי עדות בביעור

שאלה:

בהפקר ביעור פירות שביעית אם כל השלושה צריכים להיות כשרים או סגי בשניים

תשובה:

כל הג’ לכתחילה.

ועמש”כ בדרך אמונה פ”ו משמיטה ויובל צה”ל ס”ק ל’ ובס’ חוט שני שביעית פ”ז ה”ב ובשו”ת משנת יוסף ח”ג עמ’ רל”ח ובס’ אור לציון שביעית פ”ג סוף סק”ד ובס’ בית דוד שביעית ח”ב פי”ב ס”ג ובס’ אורחות רבינו ח”ב עמ’ שנ”ד ובס’ בנתיבות ההלכה שביעית מ”ב עמ’ 298 בפסקי בעל המשנה הלכות שאפשר להפקיר בפני שלושה מקרוביו, ומקורו לכאו’ מתשו’ מהרי”ט ס’ פ”ה. אולם בכף החיים או”ח ס’ רמ”ו הביא מהמנחת פתים שבעי כשרים לעדות. ועמש”כ בס’ כרם אליעזר שביעית ס’ מ”ה. ובשו”ת ארחותיך למדני ח”ז ס’ קפ”ז.

 

ביעור פירות שביעית בשבת

שאלה:

בהפקר ביעור פירות שביעית כשלא הספיק להפקיר ונזכר בשבת אם יכול להפקיר דאסור להפקיר בשבת

תשובה:

שבות במקום מצוה.

וכן צידד להתיר בס’ אמרי יעקב ס”ז ליקוטים ס”ד וכן בס’ בית דוד שביעית ח”ב פי”ב ס”ג או”ד. ובס’ גיבורי כח עמ’ 519 השיב ע”ז מרן, מותר להפקיר בשבת עי’ משנ”ב ס’ י”ג ס”ק ט”ו. ובעיקר הדבר אם מותר להפקיר בשבת עי’ בבית מתתיהו ח”א ס’ י”ח אות ח’ ובס’ מועדי הגר”ח ח”א תשו’ ס”ו.

הפקר ביעור בטלפון

שאלה:

בהפקר ביעור פירות שביעית אם יכול בשעת הדחק להפקיר דרך טלפון כשג’ אנשים מזהים את קולו

תשובה:

יכול בדיעבד.

וכ”כ בס’ פירות שביעית להגר”צ כהן פ”כ ס’ כ”ה. אולם בס’ אמרי יעקב להגרי”מ שטרן ס”ז ס”ד של”מ דרך טלפון. ועמש”כ בס’ בית דוד הל’ שביעית עמ’ רל”ג. ובס’ דרך האתרים הנדמ”ח ס’ צ”ג.

 

הפקיר בפני אינו שומר תורה

שאלה:

אם הפקיר פירות שביעת בזמן הביעור בפני אחד שאינו שומר תורה ומצוות אם הוי הפקר

תשובה:

כן.

ובס’ גיבורי כח עמ’ 517 בשם מרן, שבעי כשר לעדות והיינו לכתחילה.

הוסף תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.