866 צפיותמלאכות בשמיטה

בספר מעין אומר חלק ה, פרק ג הלכה א, רשום שרבנו זצ”ל ,אסר לחפור סביב עצים כדי למנוע מחנק של עשבים.
האם זה יתכן, הרי חפירה כזו, זה רק תולדה, וזה רק דרבנן וזה בא לאוקומי?

סטטוס שונה לפרסום

הספר כרגע לא לפני! אולם, יש עוד הרבה פתרונות לפני הנגיעה בקרקע,

אולם גם מרן זצ”ל יסכים שאם הפתרון היחיד זה לנגוע בקרקע, כל שזה לא דרך חרישה יהיה מותר כשזה לאוקמי.

ואין בדין זה חולק, וק”ו שכאן זה לאוקומי אילנא ולא אוקומי פירא (וראה בכל זה מה שכתבתי בשביתת השדה פרק ה סעי‘ ג).

ובדידי הוה עובדא שהתיר מרן להסיר החזירים שחנקו את עץ האתרוג.

סטטוס שונה לפרסום