1. בית
  2. /
  3. שמיטה בהלכה
  4. /
  5. דין פירות הדר שחנטו...
דין פירות הדר שחנטו בששית ונלקטו בשביעית

דין פירות הדר שחנטו בששית ונלקטו בשביעית

דין פירות הדר שחנטו בששית ונלקטו בשביעית

מאת הגאון רבי אליהו פורת טהרני שליט”א ראש ישיבת ברכי יוסף ובעמח”ס אלופינו מסובלים

פירות שחנטו בששית ונקטפו בשביעית אין בהם קדושת שביעית, וממילא יש בהם חיוב תרומות ומעשרות. ופירות הדר – שדומים לאתרוג, היה מקום לומר כיון שגדלים על רוב מים אזלינן בהם בתר לקיטה כדין אתרוג, וחלה עליהם קדושת שביעית כאתרוג, ופטורים הם מתרו”מ.
והנה בדין אתרוג נחלקו הרמב”ם והראב”ד. דעת הרמב”ם (פ”א מהל’ מע”ש ה”ה) דבאתרוג אזלינן בתר לקיטה ואם נלקט בשביעית יש בו קדו”ש ופטור מתרו”מ. אך הראב”ד שם השיגו דדוקא לענין שביעית אזלינן בתר לקיטה אבל לענין מעשר אזלינן בתר חנטה וחייבים בתרו”מ.
ומעתה יש מקום להקל כדעת הראב”ד דאזלינן בתר חנטה ואין בהם קדו”ש, ובפרט שכ”ה דעת הגר”א ביו”ד סי’ של”א אות קצ”א. (א”ה, יעוי”ש היטב וצ”ת).
אך נראה דגם הרמב”ם מודה דבפירות הדרים אין בהם קדו”ש, מכיון שטבע ההדרים שהם גדלים כשליש גידולם קודם ראש השנה, וע”כ י”ל דאין בהם קדו”ש, ושאני אתרוג שעונתו עד שיתעגל וכמ”ש הרמב”ם פ”כ ממעשר ע”כ כל שלא הגיע לעונת המעשרות ונכנסה שנת השביעית אזלינן בי’ בתר לקיטה וקדוש בקדושת שביעית.

הוסף תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.