1. בית
  2. /
  3. שמיטה
  4. /
  5. טעם מצות שמיטה
טעם מצות שמיטה

טעם מצות שמיטה

טעם מצות שמיטה

גיבורי כוח עושי דברו לשמוע בקול דברו” (תהילים קג , כ) אמר ר’ יצחק
נפחא ב שומרי שביעית הכתוב מדבר , בנוהג שבעולם אדם עושה מצווה
ליום אחד (שבת הנמשכת ליום אחד), לשבת אחת (מצוות סוכה לולב),
לחודש אחד (כגון אבלות), שמא ל כל ימות השנה , וזה רואה שדהו
מופקרת אילנותיו מופקרים והסייגים פרוצים ורואה פירותיו נאכלים
וכובש את יצרו ואינו מדבר היש לך גיבור גדול מזה (מדרש ר בה ויקרא א, א).

טעם מצות שמיטה

עדות האדם שהאדמה של הקב”ה (סנהדרין לט, א)
שש שנים אדם שעובד את האדמה והיא מניבה לו פירות יכול לחשוב
האדם שמעשיו הם הגורמים לפירות משובחים, לכן ציווה הקב”ה
לנטוש את האדמה בשנה השביעית ומי יכול לצוות על האיכר לנטוש
את אדמתו רק בעל הקרקע עצמו שהוא הקב”ה
לכן צווה הקב”ה גם להפקיר כל מה שתוציא הארץ בשנה זו מלבד
השביתה בה שיזכור האדם כי הארץ שמוציאה פירות בכל שנה ושנה
לא בכוחה וסגולתה אלא כי יש אדון עליה ועל אדוניה וכשהוא חפץ
הוא מצווה להפקירה (ספר החינוך מצווה פד).

הפסקת העבודה מחזקת את הבטחון בה’ יתברך

שש שנים אדם דואג לפרנסתו ולמזונו חורש קוצר וכו’ ובשנה השביעית
נוטש את הקרקע ואינו מתעסק כלל ובמה יאכל בשנה השביעית והאם
לא יתקלקלו הפירות והוא בוטח בקב”ה שלא יינזק ולא תזיק בו לעולם
מידת הכילות הרבה ולא מיעוט הבטחון (ספר החינוך שם ).

מרגילה את האדם לעזור לעני

בכל השנה מוקפים השדות גדרות ושמירה ואין כל אדם יכול להיכנס
ולקחת ללא רשות והנה בשנה השביעית היהודי מסיר את השמירה מן
היבול וכל הרוצה יבוא ויטול והוא רואה את כולם לוקחים מפרי עמלו
ושותק ושתיקה זו מקנה ליהודי מידות טובות ובזה מתרגל לעזור לכולם
בלי לצפות לקבלת תגמול כלשהו מהם (ספר חינוך שם).

טובת הקרקע :

שנת השמיטה טובה לקרקע לפי שהיא מתחזקת
כשמניחים אותה לא זרועה (רמב”ם מו “נ ח”ג פרק לט).

יש שדחו טעם זה :

שאם הטעם כדי שלא תיחלש הקרקע, מדוע יתחייבו
גלות על השמיטה יהיה עונשם שלא תוסיף הארץ תת כוחה להם, ועוד
דאין זה שבת לה’ כי אם לצורך הארץ )כלי יקר ויקרא כה ב(.

טעם אחר:

השמיטה כדי שהאדמה תשבות כנגד כל שבתות השנים
שבהם לא נחה והנה בכל שנה יש נ”ב שבתות נמצא שבשש שנים יש
שי”ב ימים שבתות שבהם התבואה גדלה, וכנגדם צריך לשבות שנת
השבע שנת השמטה שהוא עולה שי”ב ימים חוץ מן נ”ב שבתות של
שנת השמיטה לפי שאין שבת מוציא שבת כי דיין שיפקיעו את עצמן
)מטה משה לתלמיד המהרש”ל סימן תעג(.

טעם נוסף:

על ידי הבטחת (ויקרא כה כא) “וציותי את ברכתי” בשמירת
השמיטה מוכח שהתורה משמים כי איך אפשר שיבטיח (שם) “ועשת
את התבואה לשלש השנים” שהוא שלא כדרך הטבע רק השם יתברך
הכל יכול יכול להבטיח הבטחה כזאת לדורות עולם (כתב סופר ויקרא כה
משמו של החתם סופר).

טעם אחר:

כדי שיהיה האדם פנוי ללמוד תורה בשנה השביעית (כתב
סופר ויקרא כו).

טעם נוסף:

לפי שכל שנה מתבטלים שני חודשים ניסן ותשרי של
הזריעה והקצירה ע בור הפרנסה כדי שיהיה שאר החודשים פנוים
ללמוד (עיין ברכות לה, ב) נמצא שבשש שנים בטלו מלימודם י”ב
חודשים לכן באה שנת השמיטה כדי להשלים את י”ב החודשים (רבינו
אפרים הביא דבריו החיד”א בספרו נחל קדומים פרשת בהר).

באדיבות לב המועדים

הוסף תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.