1. בית
  2. /
  3. שמיטה בהלכה
  4. /
  5. גר בבנין עם יהודים...
גר בבנין עם יהודים שאינם שומרי מצוות ויש עציצים בבנין מה יעשה

גר בבנין עם יהודים שאינם שומרי מצוות ויש עציצים בבנין מה יעשה

גר בבנין עם יהודים שאינם שומרי מצוות ויש עציצים בבנין מה יעשה

בקובץ מה טובו אהליך יעקב חלק יב, בפסקי מרן הגריש”א מרשימת הגר”י שוב שליט”א אות ב’, הובא, שמי שיש לו שכנים שאינם שומרי תורה ומצוות וועד הבית משקה ומטפל בגינה של הבנין בשמיטה יפקיר בפני שלושה את חלקו בגינה ויכול להמשיך לשלם דמי ועד הבית, שהרי אם יטען שאין לו חלק בגינה, ולכן צריך לשלם פחות לועד הבית השכנים יזכו בחלקו ולא יוכל לחזור ולזכות בה לאחר השמיטה. ע”כ.

הנה בהאי ענינא כן מצינו שכתב בדאך אמונה בהל’ שמיטה ויובל פרק א’ סק”ט שיפקיר חלקו כמו משכיר בהמתו לגוי שמחויב להפקיר חלקו לפני שבת כדי שלא יעבור על איסור שביתת בהמתו כמבואר בשו”ע או”ח סימן רמו, וכן כתב בחוט שני הל’ שמיטה פ”א עמ’ מז בשם המנחת חינוך, ויעו”ש עוד בחוט שני שאין השכנים זוכים בחלקו, ודלא כשער המפשט סימן ערה יעו”ש. וע”ע במנחת אשר מש”כ בזה, ובמש”כ בזה בילקו”י שביעית מהדורת תשע”ה.

ואמנם עתה ראיתי בחזו”ע פרוזבול שביעית עמ’ קנה שהובא שכתב מרן הגרע”י זיע”א בכתי”ק וז”ל: גינות גוי בבנין משותף אם אין דיירי הבית מסכימים להמנע בהחלט מכל מלאכות האסורות בשביעית, יש למכור אותן באמצעות הרבנות הראשית על ידי הרשאה וייפוי כח מועד הבנין, ואם יסרבו גם למכאן כל דייר החרד לדבר ה’ יפקיר רשותו מהגינות הנ”ל כדי שלא יהיה כשותף לדבר עבירה עכ”ד, וכן הוא לדינא.

הוסף תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.