1. בית
  2. /
  3. שמיטה
  4. /
  5. מהו איסור קצירה ובצירה...
מהו איסור קצירה ובצירה והיתר אכילת יבול שביעית

מהו איסור קצירה ובצירה והיתר אכילת יבול שביעית

כל היבול שגדל בשנת השמיטה בארץ ישראל, מותר מן התורה לאוכלו, שנאמר: “והיתה שבת הארץ לכם לאכלה”, אולם אסור לקצור ולבצור כדרך הקוצרים והבוצרים בכל שנה, או כשמלאכות אלה נעשות לצורך עבודת הארץ והאילן.

אולם כשקוצר ובוצר מעט לצרכי ביתו וכדרכו בכל שנה ובשינוי (ולא בכלים המיוחדים לבצירה) – אין בכך כל אסור

(רמב”ם פ”ד הלכות א,כב,כג. ויש אומרים שלדעת הרמב”ם אין צריך שינוי בצורת הבצירה, ויכול לבצור ולקצור כדרכו בשאר שנים, ובלבד שיהיה בכמות מועטת, לצרכי ביתו, ולא יקצור ויבצור כל שדהו כאחת כדרך הקוצרים והבוצרים).


דעת הרמב”ם שאסור אספת הפירות כבכל השנים – הוא מן התורה, שנאמר:

“את ענבי נזירך לא תבצר”, ודרשו חז”ל “לא תבצר – כדרך הבוצרים”. והטעם, כדי להורות שפרות אלו הם הפקר.


דעת הרמב”ן שאינו אלא מדרבנן (ודרשת חז”ל היא אסמכתא). והטעם, כדי שלא יבא לידי שמירת הפרות והשדה

(רמב”ם ספר המצוות לאוין רכג. רמב”ן ויקרא כה ה).

בצירה

הוסף תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.