1.14K צפיותזמני שמיטה

שלום הרב
א. אחר עיון מעט בדיני ביעור לא הבנתי בדיוק מהם זמני הביעור המצויינים בלוחות, הרי לא ידוע מהו זמן הביעור ויום הביעור המדוייק. האם כל כוונת הלוח לכתוב את טווח הזמנים שבו יש ספק האם אז זמן הביעור ויש לנהוג בזמן זה כהפקר כדברי החזו”א ”סדר השמיטה ה”’ או הגרש”ז ”מנח”ש נא יח”?
ב. לא הבנתי מדוע זמני הביעור בלוח אינם מחולקים לפי איזורים ”כדברי הרמב”ם שלש ארצות לביעור וכו”’?
תודה רבה

סטטוס שונה לפרסום

א. זמני הביעור עיתים בודדות הם מוחלטים, זה בעיקר כאשר חז”ל קבעו את התאריך. אך אכן קשה בדרך כלל להגדיר תאריך מדוייק, בגלל שלעיתים יכול שדה אחד להציל או אף פחות מזה, ולכן חלק מהתאריכים הם יותר ברורים וכגון שסק שלאחר חודש מהלקיטה לא תמצאו בעצים כלל וכן משמש, אולם לעיתים התאריך הוא קצת ספק וקשה להגדרה ושם כדאי לזכות רק מספק.
ב. היום כל הארץ שפה אחת וגבול אחד, ועל כן כל הארץ נחשבת כאחד.
ביארתי הדינים האמורים בספר שביתת השדה בפרק יד, עי”ש

סטטוס שונה לפרסום