2.13K צפיותאוצר בית דיןקדושת שביעית

רצוננו לדעת האם יש קדושת שביעית בקליפות בננה מאוצר בית דין הראויות למאכל בהמה אך אינן מיועדות לבהמה השאלה היא כיון שבילקוט יוסף כתוב מפורש שקליפות בננה הראויות למאכל בהמה יש בהן קדושת שביעית ואילו במקורות כתוב שאין בהם קדושת שביעית ?

סטטוס שונה לפרסום

מדברי מרן הכס”מ עולה שהקליפות טפלות לפרי ועל כן קדושים בקדושת שביעית, ובספרי שהעלתי שאכן כך הדין ויש להחמיר בקליפות אולם רק בראויים לבהמה, ומסופקני לגבי הבננה אם היא בהגדרה זו. 

סטטוס שונה לפרסום