76 צפיותאוצר בית דיןקדושת שביעית

רצוננו לדעת האם יש קדושת שביעית בקליפות בננה מאוצר בית דין הראויות למאכל בהמה אך אינן מיועדות לבהמה השאלה היא כיון שבילקוט יוסף כתוב מפורש שקליפות בננה הראויות למאכל בהמה יש בהן קדושת שביעית ואילו במקורות כתוב שאין בהם קדושת שביעית ?

סטטוס שונה לפרסום

מדברי מרן הכס”מ עולה שהקליפות טפלות לפרי ועל כן קדושים בקדושת שביעית, ובספרי שהעלתי שאכן כך הדין ויש להחמיר בקליפות אולם רק בראויים לבהמה, ומסופקני לגבי הבננה אם היא בהגדרה זו. 

סטטוס שונה לפרסום