1.89K צפיותזמני שמיטהקדושת שביעית

לימונים של שמיטה שנפלו מהעץ בשנת תשס”ט ושהו זמן רב באופן שכבר אינם ראויים לאכילה האם מותר לצחצח בהם כלי נחושת?

סטטוס שונה לפרסום

מותר, כמבואר ברמב”ם הל” שמיטה (פ”ה ה”ג) לגבי תבשיל שהתקלקל או פת שעיפשה. ועי” שביתת השדה (פי”א סעיף כב).

סטטוס שונה לפרסום