1.75K צפיותזמני שמיטה

שלום
רציתי לדעת מתי אפשר לקנות מהשוק ירקות ללא חשש שמיטה?

סטטוס שונה לפרסום

כל ירק והתאריך שלו:
העיקרון הוא שכל ירק שנלקט בשמינית, לכאורה כבר לא שמיטה, כי בירק הולכים אחרי לקיטה, רק שחכמים המשיכו גזירת ספיחין, שירקות שאסורים משום ספיחין בשמיטה יאסרו גם בשמינית, עד שירק כזה יספיקו לזרעו מחדש אחר שמיטה ולקוטפו, ואז יהיה מותר גם אלו שנזרעו בשביעית ונלקטו בשמינית. אולם אותם שנלקטו בשמינית אסורים לעולם. וכאשר הגיע חנוכה הותרו כל הירקות, גם שלא הספיקו להצמיח חדשים, ובתנאי שנלקטו בשמינית ולא בשביעית.
תאריכים מדויקים לכל ירק יש בלוחות, אתם יכולים לקבל במכון או באתר מידע מדויק לכל ירק ופרי

סטטוס שונה לפרסום
אתה צופה ב -1 מתוך 1 התשובות, לחץ כאן לצפייה בכל התשובות.