2.01K צפיותגבולות הארץ לעניין שמיטה

שלום למו”ר הרב שליט”א נשאלתי מישיבה שרוצה ליסוע לכזיב/חוף כזיב, האם זה חו”ל?

סטטוס שונה לפרסום

שלום וברכה,

חופי הים לכל היותר הם גבול עולי מצרים ולא חו”ל גמור.

אמנם יש לחוש מחמת הרצועה מעכו לכזיב, אולם לאחר שכבר הכריע מרן החזו”א שרצועה זו אבדה, אין חוששים לה

אשר על כן אינני רואה מניעה הלכתית להיות שם, כמו שאין מניעה להיות בשאר גבול עולי מצרים

וביתר ביאור ביארתי הדברים בספר גבולות השדה, גם לענין הגבול וגם לענין הקדושה, יעוי”ש

ש.ז.ר.

סטטוס שונה לפרסום