1.64K צפיותשמיטה

האם מותרת הרכבת עצי פרי בשמיטה, ובאיזה מגבלות? תודה.

סטטוס שונה לפרסום

הרכבה אסורה בכל אופן בשנת השמיטה, כמבואר ברמב”ם בהלכות שמיטה בפרק שלישי

סטטוס שונה לפרסום