2.08K צפיותגבולות הארץ לעניין שמיטה

שלום הרב.
אני גר בעכו, ומגדל בחצרי עץ לימונים.
שמעתי כמה דעות האם עכו נחשבת ארץ ישראל או לאו, ורציתי לשאול את הרב האם כשאני מעשר את הלימונים הגדלים בחצרי, האם אני צריך לעשר עם ברכה או בלי ברכה?

סטטוס שונה לפרסום

להפריש חייב בכל כולל ירקות שהם רק מדרבנן, בתוך עכו ממש מחמת הספק נוהגים בלא ברכה אף בדגן תירוש ויצהר, ובלא”ה ברכות אינן מעכבות

סטטוס שונה לפרסום