1.98K צפיותגבולות הארץ לעניין שמיטה

האם אפשר לקנות בשמיטה פירות וירקות מהערבה, וזה נקרא חוץ לארץ?

סטטוס שונה לפרסום

הערבה איננה חלק אחד, וכל אשר מזרחית לנחל הערבה אין קדושת שביעית נוהגת ביבולים הגדלים שם, וכן אין קדושת שביעית בגדל מתחת לנחל פארן ודרומה. אולם שאר חלקי הערבה נכבשו גם על ידי עולי בבל, וכולל את עין יהב, צופר ועוד, וכל זה כמופיע במפה ששירטטנו בס”ד, וניתן להשיגה במשרדי המכון ובספר החדש שזה עתה יצא לאור גבולות השדה. הטלפון של המשרד: 039030580

עולי מצרים/עולי בבל - גבולות הארץ לעניין שמיטה

עולי מצרים/עולי בבל – גבולות הארץ לעניין שמיטה

 

סטטוס שונה לפרסום