1.85K צפיותגבולות הארץ לעניין שמיטה

מדוע הרב כותב שבית שאן ועכו חייבים להפריש בהם?
הרי ביהושע ,יז ,יא-יב כתוב שלא כבשו את בית שאן.
וכן בשופטים כתוב ,א,ל ,שלא כבשו את עכו.?

סטטוס שונה לפרסום

בעיירות שאינן גבול, אלא מובלעות שלא כבשום, או עיירות המחולקות שחציים חו”ל וחציים לא כגון עכו, קשה מאד להגדיר את המיקום, וכן הוא בבית שאן, וכן באשקלון, שיותר מסתבר שהכוונה למיקום העתיק כלומר לעיר הקדומה, וכן בבית שאן. ועל כן בתוך היישוב עצמו יפריש בלא ברכה, ויש שמחמירים רק במינים שהם מדאורייתא, ולא בשאר מינים.

סטטוס שונה לפרסום
אתה צופה ב -1 מתוך 1 התשובות, לחץ כאן לצפייה בכל התשובות.