1.57K צפיותעציצים בשמיטהשמיטה

אנו מגדלים במרפסת בתינו בקומה השלישית בתוך אדנית כמה סוגים של תבלינים כמו בזיליקום וכדו’.
האם בשנת השמיטה מותר לנו לשתול בתוך האדניות, ולעשות מלאכות כרגיל מכיוון שזה מנותק מהקרקע?

סטטוס שונה לפרסום

על מנת להתיר בשנת השמיטה, אין די במצע מנותק, אלא צריך שיהיה גם תחת גג ואז יש להתיר את המלאכות, ובלא”ה לקיים את הזרוע יהיה אפשר, אולם להשביחו וק”ו לשתול חדש, זה אסור מדרבנן כדין עציץ שאינו נקוב

סטטוס שונה לפרסום