1.42K צפיותהיתר מכירהשמיטה

שלום רב
אני גר במושב בחלקה א אני מגדל שחת, א. האם למכור לגוי את השדה .
ב. אפשר לזרוע השנה ולקצור בשנה השמיטה. ג. מה הכלל, תקן אותי, בפירות בתר חנטה.
בירקות בתר לקיטה. בתבואה בתר…. ומה דין השחת? אם מותר מה שגדל בשמיטה, למכירה?
תודה

סטטוס שונה לפרסום

א. מה שהצעת היא אופציה כיצד לא לעבור על איסורי שמיטה, אולם אתה בהחלט יכול גם לקיים בקום ועשה, באמצעות השבתה של השדות [ויש בשמיטה זו גם תמיכה ממשלתית במשביתים], או גידול ושיווק במסגרת של אוצר בית דין עבור מאכל בהמה.

ב. בירקות אם הושרש [בד”כ ג ימים לפני ראש השנה], גם אם גדל ונקצר בשמיטה, הרי זה קדוש בקדושת שביעית, אולם מותר לאכול תוך הקפדה.

ג. בפירות בכל אופן, זה קדוש בקדושת שביעית כל שזה חנט [הגיע לשליש בישול] בשמיטה.

ד. תבואה צריך שיגיע שליש לפני שמיטה, וזה בגידול למאכל אדם אולם אם הגיע לשליש בשנת השמיטה זה אסור באכילה מחמת ספיחין. אולם בגידול לבהמה של תבן וקש אין איסור ספיחין, אלא רק קדושת שביעית, ולכן יש לתאם ולחלק זאת במסגרת אוצר בית דין.

סטטוס שונה לפרסום