2.28K צפיותגבולות הארץ לעניין שמיטה

האם בית שאן של היום נחשבת ארץ ישראל לכל הדעות והאם חייבת במעבר כי כתוב שרב אחד פטר אותה כי לא נכבשה על ידי עולי בבל

סטטוס שונה לפרסום

דעת הרמב”ם שבית שאן פטורה לגמרי מתרו”מ אפי’ בדגן וכו’. ובשאר מקומות של עו”מ חייבים מדרבנן בהכל גם בירקות. ודעת הראב”ד וכך סובר הכפתור ופרח (בפ”ה) שבית שאן פטרוה רק בירק ואילן ולא מדגן ותירוש ויצהר. ומכל מקום הנכון הוא מחמת הספיקות במיקומים [לפי מספר תגליות, שבית שאן העתיקה איננה גבולות העיר של היום], להפריש מכל סוגי הגידולים, בבית שאן תרומות ומעשרות, אולם ללא ברכה.

ולגבי הענין של “לא נכבש על ידי עולי בבל”, זה לא רלוונטי, כיון שמה שנכבש רק על ידי עולי מצרים ולא על ידי עולי בבל חייב מדרבנן בהפרשת תרומות ומעשרות.

סטטוס שונה לפרסום
אתה צופה ב -1 מתוך 1 התשובות, לחץ כאן לצפייה בכל התשובות.