8 צפיותגבולות הארץ לעניין שמיטה

האם בית שאן של היום נחשבת ארץ ישראל לכל הדעות והאם חייבת במעבר כי כתוב שרב אחד פטר אותה כי לא נכבשה על ידי עולי בבל

סטטוס שונה לפרסום

דעת הרמב”ם שבית שאן פטורה לגמרי מתרו”מ אפי’ בדגן וכו’. ובשאר מקומות של עו”מ חייבים מדרבנן בהכל גם בירקות. ודעת הראב”ד וכך סובר הכפתור ופרח (בפ”ה) שבית שאן פטרוה רק בירק ואילן ולא מדגן ותירוש ויצהר. ומכל מקום הנכון הוא מחמת הספיקות במיקומים [לפי מספר תגליות, שבית שאן העתיקה איננה גבולות העיר של היום], להפריש מכל סוגי הגידולים, בבית שאן תרומות ומעשרות, אולם ללא ברכה.

ולגבי הענין של “לא נכבש על ידי עולי בבל”, זה לא רלוונטי, כיון שמה שנכבש רק על ידי עולי מצרים ולא על ידי עולי בבל חייב מדרבנן בהפרשת תרומות ומעשרות.

סטטוס שונה לפרסום