תשובות מרן הגר”ח קניבסקי שליט”א על הלכות שביעית

תשובות מרן הגר”ח קניבסקי שליט”א על הלכות שביעית

תשובות מרן הגר”ח קניבסקי שליט”א  על הלכות שביעית עם הוספות ומראי מקומות מהגאון רבי מתתיהו גבאי שליט”א   השמטת השו”ע לכל הלכות שביעית שאלה: מדוע השו”ע השמיט כל הל’ שביעית
הלכות ביעור פירות שביעית – הגר”ח קנייבסקי

הלכות ביעור פירות שביעית – הגר”ח קנייבסקי

הלכות ביעור פירות שביעית – תשובות מהגר”ח קנייבסקי פסולי עדות בביעור שאלה: בהפקר ביעור פירות שביעית אם כל השלושה צריכים להיות כשרים או סגי בשניים תשובה: כל הג’ לכתחילה. ועמש”כ
תרומות ומעשרות בשמיטה הלכה למעשה

תרומות ומעשרות בשמיטה הלכה למעשה

הוראות הלכה למעשה על הפרשת תרומות ומעשרות בשנה השביעית לפי מקורות האספקה השונים כיון שרבו מאד השאלות אודות חובת הפרשת תרומות ומעשרות בשנה השביעית ואימתי מפרישים ואיזה מעשר יש להפריש
האם שביעית היא אפקעתא דמלכא והנפק”מ לדינא

האם שביעית היא אפקעתא דמלכא והנפק”מ לדינא

האם שביעית היא אפקעתא דמלכא והנפק”מ לדינא מאת הגאון רבי אליהו פורת טהרני שליט”א ראש ישיבת ברכי יוסף ובעמח”ס אלופינו מסובלים מצוה מה”ת שבעל הקרקע יפקיר את פירות שדהו שנאמר:
דין פירות הדר שחנטו בששית ונלקטו בשביעית

דין פירות הדר שחנטו בששית ונלקטו בשביעית

דין פירות הדר שחנטו בששית ונלקטו בשביעית מאת הגאון רבי אליהו פורת טהרני שליט”א ראש ישיבת ברכי יוסף ובעמח”ס אלופינו מסובלים פירות שחנטו בששית ונקטפו בשביעית אין בהם קדושת שביעית,
נטיעת ספק ערלה בתוך מ”ד יום                שלפני ר”ה דשביעית

נטיעת ספק ערלה בתוך מ”ד יום שלפני ר”ה דשביעית

בענין אם מותר לנטוע אילן שהוא ספק ערלה בתוך מ”ד יום שלפני ר”ה דשביעית מאת: הגאון רבי עמנואל טולידנו שליט”א מרן השו”ע ביו”ד סי’ רצ”ד סי”ט פסק, מי שעקר אילן
האם יש דין שואלין ודורשין להלכות שביעית ובמעלה ללמוד הלכות שביעית

האם יש דין שואלין ודורשין להלכות שביעית ובמעלה ללמוד הלכות שביעית

האם יש דין שואלין ודורשין להלכות שביעית ובמעלה ללמוד הלכות שביעית מאמר מהרה”ג רבי יוסף אביטבול שליט”א ששת ימים תעבד וביום השביעי תשבת בחריש ובקציר תשבת (לד כא). ופירש”י, בחריש
רכישת קרקע לפני שמיטה כדי לקיים מצוות שמיטה

רכישת קרקע לפני שמיטה כדי לקיים מצוות שמיטה

בעניין לקנות קרקעות לפני שביעית כדי לקיים מצות שמיטה בס”ד, י”ח תמוז תשפ”א לכבוד הגאון רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט”א בעמח”ס גם אני אודך ושא”ס. שלו’ וברכה. ראיתי המכתב שכתב
האם השמיטה משמטת זכוי בחניות

האם השמיטה משמטת זכוי בחניות

מי שיש לו זכוי לקנות בחנות אם שביעית משמטת הזכוי הרב ישראל פסח פיינהנדלר רב ומו”ץ וראש כולל בית מדרש אבני ישפה מחבר שו”ת אבני ישפה יועץ חנוך ונשואין, ומוהל