הלכות שביעית הגר"ח קנייבסקי

תשובות מרן הגר”ח קניבסקי שליט”א על הלכות שביעית

תשובות מרן הגר”ח קניבסקי שליט”א  על הלכות שביעית עם הוספות ומראי מקומות מהגאון רבי מתתיהו גבאי שליט”א   השמטת השו”ע לכל הלכות שביעית שאלה: מדוע השו”ע השמיט כל הל’ שביעית

Read More »
ביעור פירות שביעית

הלכות ביעור פירות שביעית – הגר”ח קנייבסקי

הלכות ביעור פירות שביעית – תשובות מהגר”ח קנייבסקי פסולי עדות בביעור שאלה: בהפקר ביעור פירות שביעית אם כל השלושה צריכים להיות כשרים או סגי בשניים תשובה: כל הג’ לכתחילה. ועמש”כ

Read More »
פירות שביעית פטורים מתרומות ומעשרות

תרומות ומעשרות בשמיטה הלכה למעשה

הוראות הלכה למעשה על הפרשת תרומות ומעשרות בשנה השביעית לפי מקורות האספקה השונים כיון שרבו מאד השאלות אודות חובת הפרשת תרומות ומעשרות בשנה השביעית ואימתי מפרישים ואיזה מעשר יש להפריש

Read More »
אתרוג

תקציר דיני ארבעת המינים לעניין שביעית

תקציר דיני ארבעת המינים לעניין שביעית אתרוג אתרוג שחנט [הגיע לשליש בישולו] בשנה השביעית, ונלקט בשנה השביעית. חלים עליו כל דיני שביעית, והאתרוג קדוש בקדושת שביעית על כל ההגבלות שבזה.

Read More »
נטיעת ספק ערלה

שמיטה בזמן הזה דאורייתא או דרבנן

שמיטה בזמן הזה דאורייתא או דרבנן נחלקו רבותינו בדבר זה , חכמים אומרים : שביעית בזמן הזה מדאורייתא, ולדעת רבי (מועד קטן ב, ב) שביעית בזמן הזה מדרבנן וטעמו הואיל

Read More »
מצות השמיטה

ברכת שהחיינו על קיום מצוות השמיטה

יש אומרים: שיש לכוון בברכת שהחיינו בלילה הראשון של ראשהשנה של השנה השביעית על קיום מצוות עשה של שנת השמיטה (דיניהשביעי פרק א , ו , בשם הגרשז”א).

Read More »