איסור מלאכה ושביתת הארץ

א. מצות עשה לשבות מעבודת הארץ ועבודת האילן בשנה השביעית, שנאמר: “ושבתה הארץ שבת לה'” (ויקרא כה, ב), ונאמר: “בחריש ובקציר תשבות” (שמות לד, כא). וכל העושה מלאכה מעבודת הארץ, או האילנות בשנה זו – ביטל מצות עשה, ועבר על לא תעשה, שנאמר: “שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור” (ויקרא שם ד).

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress