לוח זמנים שמיטה תשפ”ב

לחיפוש ירק או פרי או פרח מסויים בלוח זמנים:

מהמחשב הקישו Ctrl+F או לחצו על השלוש נקודות למעלה ולחצו על חיפוש

מהפלאפון או הטאבלט: לחצו על השלוש נקודות למעלה ולחצו על חיפוש בדף

לקניית הלוח:

יחידה 1 – 5 ש”ח

5 יחידות – 19 ש”ח

10 יחידות 35 ש”ח

 

 

לוח זמנים

לוח זמנים שמיטה תשפ”ב מאת הרה”ג שניאור ז. רווח שליט”א ראש המכון למצוות התלויות בארץ

הלוח זמנים מבוסס על ההנחיות ההלכתיות הבאות:

ראש השנה לשמיטה הוא א’ בתשרי אף לפירות האילן.

קדושת שביעית:

כל היבולים הגדלים אצל יהודי בתחומי ארץ ישראל קדושים בקדושת שביעית.

יבולים הגדלים אצל נכרים בארץ ישראל, אינם קדושים בקדושת שביעית, וכן מנהג ארץ ישראל מדור דור.

גם הגדל במצעים מנותקים בתוך מבנים, אין בו קדושת שביעית, וכן אין קדושה בכל הגדל מזרחית לנחל הערבה שהוא הגבול המזרחי של א”י לאחר קצה ים המלח. וכן כל הגדל דרומית לנחל פארן עד אילת,  משום שמקומות אלו הם מחוץ לגבולות א”י על פי התורה, כמבואר בספר שביתת השדה פרק שני.

זמן חלות קדושת שביעית:

בירקות 

כל שהתחילו לגדול קודם השמיטה, ונלקטו בשמיטה, הרי הם קדושים בקדושת שביעית, ואפילו נגמר בישולם בשישית.

בתבואה וקטניות 

כל שהגיעו לשליש בישול קודם השמיטה, ונאספו בשמיטה, הם אינם קדושים בקדושת שביעית.

ואם הגיעו לשליש לאחר א בתשרי, הם אסורים באיסור “ספיחין” ויבואר להלן.

בפירות האילן

כל שחנט [הגיע לשליש בישול] לאחר א’ בתשרי של שנת השמיטה, הרי הוא קדוש בקדושת שביעית.

באתרוג 

מספק מחמירים גם אחר לקיטה וגם אחר חנטה, ולכן הנלקט לאחר ר”ה נוהג בו שביעית, וכן החונט לאחר ר”ה של שביעית, אף אם נלקט בשמינית נוהג בו קדושת שביעית. אתרוג שחנט ונלקט בשביעית, נוהג בו שביעית מעיקר הדין.

שאר פירות הדר דינם כשאר פירות האילן לעניין שמיטה.

תבלינים 

עשבי תבלין דינם כירקות וכאמור. עצי תבלין (כגון השיבא, הרוזמרין, עלי דפנה ועוד), דינם כאילנות, ויש לנהוג קדושת שביעית בכל העלים שחנטו (יש להחמיר החל מיציאת העלים) לאחר ראש השנה של שמיטה.

פרחים 

פרחי נוי אף שיש בהם ריח אינם קדושים בקדושת שביעית, פרחים אלו מהווים את רוב רובם של הפרחים, ואמנם הגם שאין בהם קדושה ולא איסור ספיחין,  מכל מקום יש לקנות פרחים רק בהכשר, כל סוג פרח לפי זמנו, החל מהמועדים המפורטים בטבלה שלהלן, וזאת על מנת שלא לסייע בידי עוברי עבירה שזרעו ועבדו במלאכות האסורות בשביעית. 

פרחים העומדים רק לריח רבו המחמירים לנהוג בהם קדושת שביעית.

ההגבלות ביבולים הקדושים בקדושת שביעית:

מלבד האיסורים וההגבלות באופן הגידול והקטיף, יש איסור לסחור בפירות שביעית, אסור ליתנם לנכרי, אסור להוציאם לחו”ל, אסור לנהוג בהם מנהג בזיון, אסור להפסידם, אסור להשתמש בהם בדרך שונה מהרגיל. שיירי האוכל, הקליפות והגרעינים, אין לזרקם באשפה, אלא לשומרם במקום מיוחד עד שיירקבו מאליהם. (ופירוט הדינים ראה בשביתת השדה פרק יא). כיון שהבעלים הפקיר את שדהו, היבולים פטורים מתרומות ומעשרות (ומכאן שאם לא הפקירם חייב לעשר אותם בשביעית – מעשר עני).

בשנת השמיטה יש להימנע מלקנות תוצרת הקדושה בקדושת שביעית בשווקים, ובשעת הדחק כל שהתוצרת אינה אסורה באיסור ספיחין, אפשר לקנותה בשווקים באופן שאין בו סחורה (כגון בהבלעה), ואף אם הבעלים לא הפקיר את שדהו ועשה מלאכות האסורות בשמיטה, אין פירותיו נאסרים באכילה. תוצרת שיש בה איסור ספיחין אסורה באכילה.

 

איסור ספיחין:

ירקות שתחילת גידולם בשמיטה, ותבואה וקטניות שהגיעו לשליש בישולם בשנת השמיטה, אסורים באכילה והוא הנקרא “ספיחין”. פירות האילן, וכן שיחים רב שנתיים (אף המוגדרים כירק לעניין ערלה, כשנזרעו לפני שמיטה, בין כשנותנים פריים בתוך שנתם כגון הפאפיה, ובין שנותנים את פירותיהם לאחר שנה מזמן הזריעה כגון הבננה והאננס), אין בהם איסור ספיחין. כמו כן הגדל במקומות שנכבשו רק על ידי עולי מצרים, וכן הגידולים שבעבר הירדן אין נוהג שם איסור ספיחין, וכל זה כמבואר בספר שביתת השדה.

היתר ספיחין בשנה השמינית:

יבולים האסורים באיסור ספיחין שנקטפו בשביעית נשארים באיסורם לעולם (מצוי בקפואים וכבושים). יבול שיצא משביעית לשמינית (אף שנזרע באיסור), ממשיך עליו גזירת ספיחין מגזירת חכמים (אף שקדושתו פוקעת מיד בתום השנה השביעית), והותרה אכילתו רק לאחר שיעשה כיוצא בו – עד שבמקום המקדים ביותר בארץ יספיקו לגדול גידולים חדשים, כיוצא בהן, ואז הותרו באכילה כל הירקות שנקטפו בשמינית. מחנוכה של השנה השמינית ואילך הותרו כל סוגי הירקות באכילה, מלבד הירקות המאוחסנים (כגון התפו”א וכיו”ב) שזמנם יותר מאוחר עד שיעשה כיוצא בו.

מצות ביעור:

ציותה התורה, שכל היבולים הקדושים בקדושת שביעית, בהגיע הזמן שבו כלה היבול המסוים לחיה מן השדה, בכל חלקי ארץ ישראל (=והוא עד שיכלה אותו היבול מכלל השדות בארץ ישראל, גם אם הם שדות נכרים, או אף שדות ישראל שאינם שומרי שביעית – מנח”ש ח”א, נא, טו. שביתת השדה פי”ד) יש לכלות – לבער את היבול הזה מן הבית. מנהג ארץ ישראל שבהגיע זמן הביעור, מפקיר את היבול לפני שלשה אנשים אף אם הם אוהביו (אך לא מאנשי ביתו הסמוכים על שולחנו – ושנים מהשלשה צריכים להיות כשרים לעדות עבורו). לאחר שהפקיר, יכול לשוב ולזכות בו בחזרה. יבול שמינית אינו מציל את יבול שביעית מחובת הביעור.

חובת הביעור חלה על כל יבול הקדוש בקדושת שביעית, וכן על כל מה שהופק מיבולים אלו והוא קדוש בקדושת שביעית. מכאן שאין חובת ביעור על יבול הגדל אצל נכרי בקרקע שלו, יבול הגדל בערבה (על פי הגבולות כמבואר לעיל), הגדל במצעים מנותקים בתוך מבנים ותוצרת חו”ל. כמו כן יבולים הקדושים בקדושת שביעית, ובזמן הביעור היו מופקרים וכגון אותם הנמצאים בזמן הביעור בידי “אוצר בית דין” אין עליהם חובת ביעור, והלוקח  את הפירות מהם לאחר הביעור אינו חייב להפקירם. אמנם מי שלקח מבית דין קודם זמן הביעור, חייב להפקירם בהגיע זמן הביעור. מי שחייב לבער, ועבר ולא ביער, אם עשה זאת במזיד, הפירות נאסרו באכילה לבעל הפירות (עי’ שביתת השדה שם).

הערות כלליות ללוח:

  • בלוח מוזכרים תאריכים שונים לפירות וירקות שונים, ראוי לציין שהכוונה היא ליבולים טריים, אך בהחלט מצויים גם יבולים מאוחסנים, ויש לקחת זאת בחשבון, וכגון: גזר שזמן קדושת שביעית צוין בתשרי, מכל מקום יש גזר רב באחסון מגידול שישית שאין בו קדושת שביעית. וכן דלעת ועוד, ופעמים רבות ניתן הדבר להבחנה, וכן בתום זמן קדושת שביעית בפירות יש לקחת בחשבון שהכוונה לטריים אך מצוי מאד קירור של פירות מסוימים, וכן עיבוד לתעשיית המשקאות והמזון. (פעמים שניתן גם להבחין לפי התאריך המופיע על האריזות, וכן בשימורים ניתן להבחין על פי הקוד המודפס – הספרה הימנית מסמנת את השנה, כגון: 9 =1999. והספרה השמאלית את היום, כגון: 100 = היום המאה מתחילת השנה).
  • התאריכים המופיעים בלוח הם על פי ההערכה תוך מאמצים לדייק ככל האפשר. כיון שבמציאות יתכנו שינוים בתאריכים, במידה וכך, נפרסם זאת בל”נ בפרסומי המכון. כשנכתב מועד מסוים [כגון חנוכה לביעור וספיחין וכיו”ב), הכוונה לתחילת אותו מועד.
  • זמני הביעור שצווינו בלוח, חלקם הם תאריכים שקבעו לנו חז”ל, ונוהגים גם כיום. וחלקם האחר הוא לפי המציאות כיום, אמנם כיון שאי אפשר לדייק ממש, לכן הזמן המצוין הוא זמן שמתחילים להסתפק שמא הוא הזמן, ובזמן זה יפקיר את היבולים כדין וכאמור, ולאחר מכן יודיע לפני אותם שהפקיר בפניהם שאמנם הוא מכניס את היבולים לביתו, אך אינו מתכוון לזכות בזה, אלא נהנה מההפקר, ולא ישוב לזכות עד אשר יתמו ימי הספק.
  • ביעור בירקות הוא דבר שכמעט לא מצוי כיום, כיון שרוב ככל התוצרת אינה חייבת בביעור, שכן רובם מצויים כל השנה (וכאמור אף יבולים הגדלים באיסור פוטרים מחובת ביעור כיון שבפועל טרם כלה לחיה). ירקות שכלים מן השדה בתוך השנה השמינית, זמן ביעורם מיד במוצאי שביעית. (שביתת השדה פי”ד).
  • הפירות הבאים מופיעים ברשימת הירקות: אננס, בננה, פאפיה, פסיפלורה. שכן העיקר להלכה שדינם כירק.

לוח זמנים לירקות, תבלינים דגנים וקטניות – שמיטה תשפ”ב

שם הירקתמונת הירקקדושת שביעית מ [תשפ”ב]:איסור ספיחין מ [תשפ”ב]:זמן הביעורסוף זמן  איסור ספיחין בפ”גהערות
אבטיחג תשרייב שבטראה”ש/פ”גחנוכהמתוכנן קטיף מהערבה הדרומית מר”ח חשון
אורזאורזאין קדושהאין איסוראין ביעוראין איסורייבוא
איזוב מצויאיזוב מצויג תשריאין איסוראין ביעוראין איסוררב שנתי
אננסאננסג תשריאין איסוראין ביעוראין איסורמניב פרי לאחר שנה משתילה
אספרגוסאספרגוסג תשריאין איסורראה”ש/פ”גאין איסוררב שנתי
אפונה [תרמיל]אפונה -תרמיליםג תשריכג אדר-בתמוז /פ”בחנוכההרוב מגידול נכרי
אפונה [גרגירים]אפונה - גרגיריםאין קדושהאין איסוראין ביעוראין איסורייבוא
ארטישוקארטישוקז חשוןאין איסורא סיון/פ”באין איסוררב שנתי
ארטישוק ירושלמיארטישוק ירושלמיג תשריאלול/פ”בראה”ש/פ”גחנוכה 
בזיליקוםבזיליקוםג תשריג כסלואין ביעורחנוכהחלק מרב שנתי
בטטהבטטהג תשריטז סיון תשפ”בכח טבת תשפ”בחנוכהקיימת תוצרת מאוסמת ללא איסור ספיחין
בטטה קאסבייהארטישוק ירושלמיראה ארטישוק ירושלמי    
בוטניםבוטניםכ אבכ אב /פ”ב כ אבבבוטנים יש איסום ארוך
במיהבמיהאין קדושהאין איסוראין ביעוראין איסורגידול נכרי [קיימת במיה הודית בחממות בערבה ובקדש ברנע, ויש לחוש החל מר”ח חשון]
בננהבננהה תשריאין איסוראין ביעוראין איסוררב שנתי/התאריך לאחר הבחלה
בצל יבש – אדוםבצל אדוםכח אדר איב אדר באין ביעורכב אדר תשפ”ג 
בצל יבש – לבןבצל - לבןל שבטיד אדר אאין ביעורכד שבט תשפ”ג 
בצל ראשבצל ראשכח טבתיג שבטאין ביעורכב  טבת תשפ”ג 
בצל ירוקבצל-ירוקג תשריא כסלואין ביעורי כסלו 
ברוקוליברוקוליג תשריטו טבתאין ביעורחנוכה 
גזרגזריז תשריא שבטיד מנחם אבחנוכה 
גמבהגמבהג תשריא טבתאין ביעורחנוכה 
גרעיני אבטיחגרעיני אבטיחאבאב כ אבקיים איסום ארוך
גרעיני דלעתגרעיני-דלעתאין קדושהאין איסוראין ביעוראין איסורייבוא
גרעיני חמניותגרעיני-חמנייהאבאב כ אלולקיים איסום ארוך
דלוריתדלוריתג תשריי סיוןראה”ש/פ”גא אבמרבית היבול נאסף קודם ר”ה
דלעתדלעתג תשריא תמוזראה”ש/פ”גטו אבמרבית היבול נאסף קודם ר”ה
הלהלאין קדושהאין איסוראין ביעוראין איסורייבוא
זנגוילזנגבילאין קדושהאין איסוראין ביעוראין איסורייבוא
חומוסחומוסא סיוןא סיון א סיוןקיים איסום ארוך ויש גם ייבוא
חזרתחזרתג תשריתשרי/פ”גאין ביעורחנוכה 
חוויג’חוויג'אין קדושהאין איסוראין ביעוראין איסורייבוא
חיטהחיטהאין קדושהאין איסוראין ביעוראין איסורייבוא (מעט מקומי החל מסיון)
חילבהחילבהאין קדושהאין איסוראין ביעוראין איסורייבוא (מעט מקומי החל מסיון)
חסהחסהג תשריט חשוןאין ביעורי חשון 
חצילחצילג תשריא כסלואין ביעורא כסלו 
חרדל [טחון]חרדלאין קדושהאין איסוראין ביעוראין איסורייבוא
טרגוןטרגוןג תשריאין איסוראין ביעוראין איסוררב שנתי
כוסברהכוסברהג תשריא כסלואין ביעורי כסלו 
כוסמתכוסמתאין קדושהאין איסוראין ביעוראין איסורייבוא
כורכוםכורכוםאין קדושהאין איסוראין ביעוראין איסורייבוא
כמהיןכמהיןאין קדושהאין איסוראין ביעוראין איסוראינו נידון כצמח
כמוןכמוןאין קדושהאין איסוראין ביעוראין איסורייבוא
כרוב אדוםכרוב אדוםג תשריא טבתאין ביעורחנוכה 
כרוב לבןכרוב לבןג תשריטו כסלואין ביעורחנוכה 
כרוב סיניכרוב סיניג תשריי כסלואין ביעורכ כסלו 
כרוביתכרוביתג תשריא טבתאין ביעורחנוכה 
כרפס [סלרי]כרפס סלריג תשריי טבתאין ביעורחנוכה 
כרפס [שורש]כרפס שורשג תשריכ טבתאין ביעורחנוכה 
כרתי [לוף]כרתי (לוף)ג תשריא שבטאין ביעורחנוכה 
לואיזהלואיזהיד תשריאין איסוראין ביעוראין איסורעץ – רב שנתי
לוביא טריה בתרמיללוביא טריהג תשריכז סיון חנוכהרוב מגידול נכרי
לוביא גרגריםלוביא גרגיריםאין קדושהאין איסוראין ביעוראין איסורייבוא
לימונית [עשב לימון]לימוניתג תשריאין איסוראין ביעוראין איסוררב שנתי
לפתלפתג תשריא כסלואין ביעורי כסלו 
מילוןמלוןג תשריא כסלואין ביעורחנוכה 
מליסהמליסהג תשריאין איסוראין ביעוראין איסוררב שנתי
מלפפוןמלפפוןג תשרייד חשוןאין ביעורכד חשון 
מרווהמרווהג תשריאין איסוראין ביעוראין איסוררב שנתי
נבטיםנבטיםאין קדושהאין איסוראין ביעוראין איסורגידולי מים/מנותק בתוך מבנה
נענענענעג תשריאין איסוראין ביעוראין איסוררב שנתי
סויהסויהאין קדושהאין איסוראין ביעוראין איסורייבוא
סלק אדוםסלקג תשריא כסלואין ביעורי כסלו 
סלק עליםסלק עליםג תשריא כסלואין ביעוריח כסלו 
עגבנייהעגבנייהג תשריי כסלואין ביעורחנוכה 
עדשיםעדשיםאין קדושהאין איסוראין ביעוראין איסורייבוא
עולשעולשאין קדושהאין איסוראין ביעוראין איסורגידולי מים במבנים / ייבוא
עיריתעיריתג תשריכ חשוןאין ביעורד כסלו 
עלי דפנה – יבשיםעלי דפנהאין קדושהאין איסוראין ביעוראין איסורייבוא
פאפיהפאפיה ובבקוג תשריאין איסורתמוז/פ”באין איסוררב שנתי, ולדידן דינו כירק
פול [בתרמיל]פול תרמיליםג תשריה  טבתסיון/פ”בחנוכהחלק ניכר מגידול נכרי
פול [גרגרים-יבש]פול גרגיריםסיון פ”בסיון פ”ב תמוזרוב מייבוא – איסום ארוך
פופקורןפופקורןתמוז פ”בתמוז פ”ב אבקיים מייבוא – איסום ארוך
פטרוזיליהפטרוזיליהג תשריא כסלואין ביעורא כסלו 
פטרוזיליה[שורש]שורש פטרוזיליהג תשריא שבטאין ביעורחנוכה 
פטריותפטריותאין קדושהאין איסוראין ביעוראין איסוראינו נידון כצמח
פלפל ירוקפלפל ירוקג תשריג טבתאין ביעורחנוכה 
פלפל אדוםפלפל אדוםג תשרייג טבתאין ביעורחנוכה 
פלפל ירוק – חריףפלפל ירוק חריףג תשריכג כסלואין ביעורחנוכה 
פלפל אדום – חריףפלפל אדום חריףג תשריג טבתאין ביעורחנוכה 
פלפל שחור/לבןפלפל שחוראין קדושהאין איסוראין ביעוראין איסורייבוא
פפריקהפפריקהג תשריא אלולראה”ש/פ”גא אלולהרוב המוחלט של הפפריקה בתחילת שמיטה שייך הלכתית לשישית ואין בו קדו”ש
פרגפרגאין קדושהאין איסוראין ביעוראין איסורייבוא
צ’יוטהצ'יוטהג תשריא כסלואין ביעורחנוכה 
ציפורןציפורןאין קדושהאין איסוראין ביעוראין איסורייבוא
צלףצלףא סיוןאין איסורטבת/פ”גאין איסוררוב מייבוא
צנוןצנוןג תשריכ חשוןאין ביעורא כסלו 
צנוניתצנוניתג תשריא חשוןאין ביעורה חשון 
קולורביקולורביג תשריא כסלואין ביעורה כסלו 
קינמוןקינמוןאין קדושהאין איסוראין ביעוראין איסורייבוא
קישואקישואג תשריט חשוןאין ביעורטו חשון 
רוזמריןרוזמריןיד תשריאין איסוראין ביעוראין איסורנידון כעץ – רב שנתי
שבולת שועלשיבולת שועלאין קדושהאין איסוראין ביעוראין איסורייבוא
שוםשום יבשכ אדר-אז אדר-בא תמוזכ אדרקיים שיווק מאיחסון ארוך
שומשוםשומשום אין קדושהאין איסוראין ביעוראין איסורייבוא ומעט נכרי
שומרשומרג תשריא כסלוכח סיוןה כסלו 
שמירשמירג תשריט חשוןאין ביעורכ חשון 
שעונית [פסיפלורה]פסיפלורהג תשריאין איסורראה”ש/פ”גאין איסוררב שנתי ולדידן דינו כירק
שעועית [תרמיל]שעועית תרמיליםג תשריי כסלואין ביעורי כסלו 
שעועית [יבשה]שעועית גרגיריםאין קדושהאין איסוראין ביעוראין איסוררוב מייבוא
שעורהשעורהא סיון סיון א תמוז / פ”גרוב מייבוא
תות שדהתות שדהג תשריר”ח כסלוא תמוזחנוכה 
תירסתירסג תשרייא תשרי יא תשרינידון כקטנית, כ- 11 יום לפני הקטיף הוא מגיע לשליש.
תפוח אדמהתפוח אדמהה טבתיא טבתא אבחנוכההתפו”א החדש הוא בעל קליפה דקה, ויש לשים לב שעדיין יש שיווק מתוצרת מאוסמת
תפודים (תפו”א בייבי)תפודיםכו חשוןג כסלוא אבג כסלו 
תרדתרדג תשריא כסלואין ביעורה כסלו 

לוח זמנים לפירות האילן – שמיטה תשפ”ב

שם הפריתמונת הפריקדושת שביעית מ: [פ”ב]קדושת שביעית עד חודש [פ”ג] זמן הביעורהערות
אבוקדואבוקדוסיוןסיוןתמוז/פ”ג לגבי הזן ‘ריד’ יש לעקוב אחרי פרסומי המכון בתחילת השמיטה אם זמנו מוקדם יותר.
אגוז אילסראגוז אילסראין קדושהאין קדושהאין ביעורייבוא
אגוז לוזאגוז לוזאין קדושהאין קדושהאין ביעורייבוא
אגוז מלךאגוז מלךאין קדושהאין קדושהאין ביעורייבוא
אגוז מקדמיהאגוז מקדמיהאבאבאדר/פ”ג 
אגוז – פיסטוקאגוז פיסטוקאין קדושהאין קדושהאין ביעורייבוא
אגוז פקאןאגוז פקאןאלולתשרי/פ”גאדר/פ”גיש גם ייבוא
אגוז קשיואגוז קשיואין קדושהאין קדושהאין ביעורייבוא
אגסאגססיוןסיוןחשון/פ”גקיים מקירור ארוך
אוכמניותאוכמניותטבתטבתניסן/פ”גיש גם מיבוא [לתעשיה]
אנונהאנונהתמוזתמוזשבט/פ”ג 
אפרסמוןאפרסמוןאבאבשבט/פ”ג 
אפרסקאפרסקאדר-אאדרכסלו/פ”ג 
אשכוליותאשכוליותאבאלולסיון/פ”גמשווק גם באופני עיבוד שונים
אתרוגאתרוגד תשריאייר/פ”גשבט/פ”גי”א שאין לו ביעור
גודגדןגודגדןניסןניסןאב/פ”במשווק גם באופני עיבוד שונים
גויאבהגויאבהתמוזתמוזטבת/פ”ג 
גויאבה תאילנדיתגויאבה תאילנדיתאבאבשבט/פ”ג 
דובדבןדובדבןניסןניסןתמוז/פ”במשווק גם באופני עיבוד שונים
זית מאכלזית מאכלתמוזתמוזשבועות/פ”גמשווק בשימורים לטווח ארוך
זית שמן [שמן]זית שמןאלולתשרי/פ”גשבועות/פ”גנשמר לתקופה ארוכה
חבושחבושתמוזתמוזטבת/פ”ג 
חרובחרובאבאבטבת/פ”גיש מאיסום. ויש גם יבוא
לונגןלונגןאייראייראב/פ”ב 
ליצ’יליטשיאייראיירתמוז/פ”ב 
לימהלימהאייראיירחשון/פ”ג 
לימוןלימוןאייראיירתמוז/פ”גיש מקירור ותערובת ישן וחדש
לימקוואטלימקוואטאייראיירחשון/פ”ג 
מנגומנגואייראיירטבת/פ”ג 
משמשמשמשאייראיירתמוז/פ”ב 
נקטרינהנקטירנהאדר-אאדרכסלו/פ”ג 
ענבי יין [יין]ענבי ייןסיוןסיוןפסח/פ”גנשמר לתקופה ארוכה
ענבי מאכלענבי מאכלאדר-באדרפסח/פ”ג 
ערמוניםערמוניםאין קדושהאין קדושהאין ביעורייבוא
פאפיהפאפיהראה לוח ירקותראה לוח ירקות  
פומלהפומלהאבאבסיון/פ”ג 
פומליתפומליתאבאבסיון/פ”ג 
פיג’ויהפיג'ויהאבאבשבט/פ”ג 
פיטאיה [צהובה]פיטאיה צהובהטבתטבתאדר-ב/פ”ב 
פיטאיה [אדומה]פיטאיה אדומהחשוןחשוןחשון/פ”ג 
פסיפלורה/שעוניתפסיפלורהראה לוח ירקותראה לוח ירקות  
צבר (סברס)צבר (סברס)אייראיירחשון/פ”ג 
קובוקובוחשוןחשוןחשון / פ”ג 
קומקוואטקומקוואטחשון/ע”וחשון/ע”זאדר /פ”ג 
קיויקיוויאבאבטבת/פ”גבמהלך השנה יש שיווק מקירור
קלמנטינה/קליפיםקלמנטינהאבאבאייר/פ”גהתאריך תקף גם לשאר קליפים
קרמבולהקרמבולהכסלוכסלושבט/פ”ג 
רימוןרימוןתמוזתמוזאדר/פ”גקיים שיווק של מיץ רימונים
שזיף אירופישזיף אירופיתמוזתמוזחשון פ”גפרי זה משווק גם בשימורים ומיובש
שזיף יפנישזיף יפניאדר-באיירכסלו/פ”ג 
שסקשסקאדר-אשבטסיון/פ”ב 
שקד ירוקשקד ירוקאייראיירטבת/פ”ג 
שקד יבששקדאבאבטבת/פ”גמאוחסן לתקופה ארוכה
תאנה טרייהתאנה טרייהניסןניסןחנוכה/פ”גתאנים מיובשים מקורם מחו”ל
תות עץתות עץאייראיירתשרי/פ”ג 
תמרתמריםאבאבפורים/פ”גקיים שיווק ארוך מקירור ואחסון
תפוזתפוזאבאבתמוז/פ”גמשווק גם באופני עיבוד שונים
תפוח מבכירתפוח מבכיראייראיירשבט/פ”ג 
תפוחתפוחתמוזתמוזשבט/פ”גקיים שיווק מקירור ארוך

 

לוח זמנים פרחים

תמונהשם הפרחאופן הגידולחשש זריעה בשמיטה מתאריך:הערות הלכתיות
אסטר ורדהאסטר ורדהחד שנתיעד א טבת אין חשש, ומתאריך זה רק בהכשרגדל בחממות ובבית רשת על גבי קרקע
אסטר שורשאסטר שורשחד שנתיעד כ כסלו אין חשש, ומתאריך זה הכל משתילת שמיטהגדל בחממות  ובבתי רשת על גבי קרקע
אספרגוס אספרגוס (מינים שונים)רב שנתיאין חששכל התוצרת בבתי רשת (רוב אטימות)
אסקלפסיאסאסקלפיאסרב שנתי / דו שנתיעד א תמוז אין חשש, ומתאריך זה רק בהכשרגדל בחממות על גבי קרקע
ארליהרב שנתיאין חששכל התוצרת בבתי רשת [רוב אטימות]
פילודנדרון בי פיפילודנדרון בי פירב שנתיאין חששכל התוצרת בבתי רשת [רוב אטימות]
גיבסניתגיבסניתרב שנתי / דו שנתיעד א תמוז אין חשש, ומתאריך זה רק בהכשרקיימים גידולים תחת מבנים וגם בשטח פתוח
גרברה גרברהרב שנתי / דו שנתיבמיעוט שתילות יהיה חשש באלול תשע”השתילה תחת מבנה הרוב באדמה ומעט במצע מנותק
גרווילאהגרווילאהרב שנתיבמיעוט שתילות יהיה חשש באלול תשע”הגידול בשטח פתוח – בקטיף גיזום יש לבצע בשינוי מקום
דלפיניוםדלפיניום (דרבנית)חד שנתירכישה רק עם הכשרגדל בחממות וגם בשטח פתוח
ורד לוולי רדורדיםרב שנתיאין חששגדל במצע מנותק תחת מבנה [יש לדאוג לכיסוי תחת הנוף, אין צריך שינוי בקטיף, ויש המהדרין לגזום ע”י נכרי]
ורוניקהורוניקהחד שנתיעד י טבת אין חשש, ומתאריך רק בהכשרגדל בחממות
חמניתחמניתזרעים – חד שנתיעד טו כסלו אין חשש, ומתאריך רק בהכשרשטח פתוח, קיים גידול בערבה
חרציתחרציותחד שנתיעד יא כסלו אין חשש, ומתאריך זה רק בהכשרהרוב מבתי רשת, קיים גם שטח פתוח וקיים גם מצע מנותק בחממה
טווידיהטווידיהחד שנתי  עד כה חשון אין חשש, ומתאריך זה רק בהכשרגדל בחממות על גבי קרקע
כלניתכלניתפקעות – חד שנתירכישה רק עם הכשרגדל בשטח פתוח, בבתי רשת, במצע מנותק בבתי רשת
לאוקדנדרון גולד סטרייקלאוקדנדרון גולד סטרייק רב שנתיאין חששגידול בשטח פתוח – בקטיף גיזום יש לבצע בשינוי מקום
ליזיאנטוסליזיאנטוסחד שנתיעד א טבת אין חשש, ומתאריך זה רק בהכשרגדל גם בחממות וגם בתי רשת [קיים גם בבתי רשת באטימות נמוכה], קיים גידול בערבה של מין זה
מגיניתמגיניתרב שנתיאין חששכל התוצרת בבתי רשת [רוב אטימות]
מנטורמנטורזרעים – חד שנתיעד י כסלו אין חשש, ומתאריך זה רק עם הכשרלפרח זה יש ריח, [יש מעטים המבקשים אותו מחמת הריח שיש בו]
נוריתנוריתפקעות – חד שנתירכישה רק עם הכשרגדל בקרקע בתוך מנהרות, וקיים גם במצע מנותק בחממות
נץ חלב (דוביום)נץ חלב (דוביום)פקעות – חד שנתירכישה רק עם הכשרגדל בשטח פתוח, קיים גם בחממות על גבי מצע מנותק
סולידגוסולידגורב שנתיעד טו כסלו אין חשש, ומתאריך זה רק בהכשרגדל בחממות על גבי קרקע
סייפןסייפןפקעות – חד שנתיעד כג כסלו אין חשש, ומתאריך זה הכל משתילת שמיטהשטח פתוח 
ספארי סנסטספארי סנסטרב שנתיאין חששגידול בשטח פתוח – בקטיף גיזום יש לבצע בשינוי מקום
ערבה מסולסלת (סליקס)ערבה מסולסלת (סליקס)רב שנתיבמיעוט שתילות יהיה חשש באלול תשע”הגידול בשטח פתוח – בקטיף גיזום יש לבצע בשינוי מקום
פיטוספורום- pitosforumפיטוספורוםרב שנתיאין חששכל התוצרת בבתי רשת [רוב אטימות] – יש לבצע שינוי בגיזום
פילודנדרון בי פיפילודנדרוןרב שנתיאין חששכל התוצרת בבתי רשת [רוב אטימות]
פלוקספלוקסרב שנתיעד י אדר אין חשש ומתאריך זה רק בהכשרגדל בקרקע, בבית רשת, ובחממות. 
פמפספמפסרב שנתיאין חששגידול בשטח פתוח – בקטיף גיזום יש לבצע בשינוי מקום
פרוטאותפרוטאותרב שנתיאין חששגידול בשטח פתוח – בקטיף גיזום יש לבצע בשינוי מקום
פרזיהפרזיהפקעות – חד שנתירכישה רק עם הכשרגדל בקרקע בתוך מנהרות
פרח שעווהרב שנתיאין חששגידול בשטח פתוח – בקטיף גיזום יש לבצע בשינוי מקום
צבעוניצבעוניפקעות – חד שנתירכישה רק עם הכשררוב הגידול בחממות על גבי מצע מנותק
ציפורן אמריקאיתציפורןחד שנתיעד יא בטבת אין חשש, ומכאן ואילך רק בהכשר גדל בחממות 
ציפורן ברבטוסציפורן ברבטוסחד שנתי / דן שנתיעד י כסלו אין חשש, ומכאן ואילך רק בהכשרגדל בקרקע, בבית רשת, ובחממות. ובשטח פתוח
קאלה צבעוניתקאלה צבעוניתפקעות – חד שנתיעד י כסלו אין חשש, ומכאן ואילך רק בהכשרגדל בחממות על גבי מצע מנותק
קאלה לבנהקאלות לבנהפקעות – חד שנתירכישה רק עם הכשרגדל בשטח פתוח, קיים גם בחממות על גבי מצע מנותק
קרספידיהקרספידיהחד שנתיעד כז חשון אין חשש, ומתאריך זה רק בהכשרכל התוצרת בבתי רשת [רוב אטימות] או חממות
פילודנדרון_קסנדוקסנדורב שנתיאין חששכל התוצרת בבתי רשת [רוב אטימות]
רוסקוסרוסקוס (עצבונית)רב שנתי אין חששכל התוצרת בבתי רשת [רוב אטימות]
שושן (ליליות)שושן (ליליות)פקעות – חד שנתיעד כז חשון אין חשש, ומתאריך זה רק בהכשרגידול בחממה וקיים גם במצע מנותק בחממה
שרךשרךרב שנתיאין חששכל התוצרת בבתי רשת [רוב אטימות]
תגיתתגיתחד שנתיעד טו חשון אין חשש, ומתאריך זה רק בהכשר כל התוצרת בבתי רשת [רוב אטימות] או חממות
בלוח זה נעשו מאמצים רבים לדייק ככל היותר, ועיקר המידע על התאריכים נתקבלו מאנשי מקצוע רבים הבקיאים כל אחד בתחומו. ועל כך תודתינו נתונה להם ותודה מיוחדת ליחיאל שטיינמץ מדריך מחוזי שה”מ, על סיועו ברשימת הפרחים.

© כל הזכויות שמורות – המכון למצוות התלויות בארץ.